ZASADY I WARUNKI


 

 1. Dane identyfikacyjne właściciela i informacje ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") reguluje dostęp i korzystanie z serwisu internetowego https://www.joma-sport.com/ (zwanego dalej "Serwisem"), którego właścicielem jest JOMA SPORT S.A. (zwanej dalej "JOMA"), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIF A45015872 i zamieszkałej pod adresem Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo, 45512, Toledo, jak również warunki sprzedaży produktów oferowanych przez firmę JOMA na jej stronie internetowej.

Jako użytkownik serwisu JOMA musisz w pełni zaakceptować niniejsze warunki użytkowania, a także różne modyfikacje i/lub dodatkowe teksty prawne, które firma JOMA może wprowadzić w przyszłości.


2. Akceptacja Warunków użytkowania i dostępu do Witryny

Korzystając z usług Serwisu, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki użytkownika Serwisu firmy JOMA. Niniejsze warunki są jedynymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z Witryny (niezależnie od tego, że w przypadku niektórych usług mogą obowiązywać warunki specjalne) oraz do składania zamówień za pośrednictwem Witryny i zastępują wszelkie inne warunki.

Użytkownikiem" Witryny nazywamy każdą osobę, która zarejestrowała się w Witrynie lub z niej korzysta. Każda osoba może zarejestrować się lub korzystać z Witryny pod warunkiem, że zgadza się z Warunkami i postanowieniami oraz wszystkimi innymi politykami i zasadami dotyczącymi Platformy, jak określono poniżej.

Usługi świadczone w niniejszej Witrynie podlegają przepisom: (i) niniejszymi Warunkami; (ii) Warunkami specjalnymi, które mogą być opublikowane w Witrynie; (iii) obowiązującymi i nadrzędnymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz ogólnymi standardami i praktykami. Wszystko zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do poprawy wdrażania i modernizacji przepisów dotyczących ochrony konsumentów w Unii Europejskiej lub prawem właściwym dla miejsca sprzedaży Produktu na Stronie Internetowej.

Dostęp do Witryny nie wymaga rejestracji użytkownika. Jednakże, aby zakupić którykolwiek z produktów oferowanych przez firmę JOMA, konieczna jest rejestracja użytkowników oraz uprzednia weryfikacja i akceptacja przez firmę JOMA, zgodnie z niniejszymi warunkami, przed sformalizowaniem odpowiedniego zamówienia.


3. Akceptacja warunków specjalnych

Dostęp do niektórych treści i korzystanie z usług może podlegać pewnym warunkom specjalnym, które w zależności od przypadku zastąpią, uzupełnią i/lub zmodyfikują niniejsze Warunki, a w przypadku sprzeczności warunki specjalne będą miały pierwszeństwo przed Warunkami Ogólnymi.

Przed skorzystaniem i/lub zażądaniem konkretnych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego JOMA, użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się ze specjalnymi warunkami stworzonymi w tym celu przez JOMA. Korzystanie, rezerwacja i/lub zamówienie takich konkretnych usług oznacza akceptację następujących warunków, które je regulują, w wersji opublikowanej przez firmę JOMA w momencie korzystania, dokonywania rezerwacji i/lub zawierania umowy za pośrednictwem strony internetowej.

 

4. Obiekt

Niniejsza strona internetowa została stworzona przez firmę JOMA w celu zaoferowania użytkownikom zakupu odzieży i akcesoriów do uprawiania sportu (zwanych dalej "Produktami").

W momencie dokonywania wyboru Produktów JOMA Użytkownik musi wybrać odpowiedni Produkt dostępny na stronie internetowej. Celem niniejszych warunków ogólnych jest uregulowanie sprzedaży tych Produktów użytkownikom.


5. Dane użytkownika i zachowanie w Witrynie

W celu dokonania zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy:

- Wcześniejsza rejestracja: Użytkownik może zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej. Wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są wymagane w celu umożliwienia realizacji zamówień oraz informowania Użytkownika o przebiegu procesu zamówienia.

 

- Zakupy bez rejestracji: Użytkownik może dokonać zakupu bez uprzedniej identyfikacji. Podczas procesu zakupu Użytkownik musi podać firmie JOMA informacje dotyczące rachunku i wysyłki, niezbędne do wysłania zamówienia.

Użytkownik musi sprawdzić, czy jego dane są poprawne i kompletne oraz poinformować firmę JOMA o wszelkich zmianach i/lub modyfikacjach informacji podanych w procesie zakupu.

Niedozwolone jest korzystanie z Witryny w celach oszukańczych, związanych z przestępstwami lub nielegalną działalnością jakiegokolwiek rodzaju.

Zabrania się również wysyłania, używania lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, oszczercze, obsceniczne lub w jakikolwiek sposób zagrażające, lub które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, poufność, prywatność lub jakiekolwiek inne prawa, lub które w inny sposób szkodzą lub są niewłaściwe dla osób trzecich, lub których zawartość zawiera wirusy komputerowe, propagandę polityczną, treści reklamowe, łańcuszki, masową wysyłkę lub jakikolwiek inny rodzaj "spamu" oraz ogólnie rzecz biorąc, wszelkie rodzaje niepotrzebnej irytacji lub niedogodności.

Użytkownik zobowiązuje się do zgodnego z prawem, starannego, uczciwego i prawidłowego korzystania z wszelkich informacji lub treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, a wszystko to zgodnie z zasadami dobrej wiary i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie złośliwie lub celowo powodował szkód, które mogą uszkodzić lub zmienić sam Serwis oraz nie będzie wprowadzał lub rozpowszechniał wirusów komputerowych, które mogą spowodować nieuprawnione zmiany w zawartości lub systemach Serwisu.

W przypadku, gdy JOMA wykryje jakąkolwiek nieprawidłowość lub istnieją uzasadnione podstawy, że Użytkownik dokonuje jakichkolwiek oszustw, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i niniejszym Regulaminem, JOMA zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika, w tym wszystkich tych Użytkowników, którzy odnieśli bezpośrednie lub pośrednie korzyści z takich działań, a także może podjąć wszelkie działania prawne, które mogą mieć zastosowanie. W związku z tym firma JOMA oświadcza, że uruchomiła odpowiednie mechanizmy wykrywania wszelkich możliwych nieuczciwych, anomalnych lub oszukańczych działań, które mają na celu zmianę ogólnych warunków korzystania z konta przez użytkowników.


6. Zamówienia i warunki sprzedaży

Aby dokonać zakupu, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub uzyskać uprzednią zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiedzialni za wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem Witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką.

JOMA zamawia w Hiszpanii (w tym na Balearach i Wyspach Kanaryjskich), na terytorium Unii Europejskiej oraz na całym świecie. Kraje wyłączone z wysyłki są wskazane w punkcie 8 niniejszych Warunków.

W żadnym wypadku JOMA nie może celowo oferować do sprzedaży większej liczby jednostek niż jest dostępna. W przypadku, gdy Produkt nie jest dostępny po złożeniu zamówienia, Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie, oferując możliwość opóźnienia dostawy lub wymiany Produktu na podobny lub zwrotu zapłaconej kwoty.


7. Ceny i sposób płatności

Wszystkie ceny Produktów podane na Stronie internetowej są wyrażone w euro i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki, które mogą mieć zastosowanie. Nie uwzględniają one podatków, którym podlegają w krajach lub terytoriach spoza Unii Europejskiej.

Firma JOMA oferuje kilka metod wysyłki, a co za tym idzie - dwa różne czasy dostawy w zależności od kraju przeznaczenia. Nie obejmują one podatków pobieranych w krajach lub terytoriach spoza Unii Europejskiej. Stawki za przesyłkę są naliczane od każdego zamówienia i są podawane przez "Agencję Transportową" w zależności od kraju przeznaczenia i rodzaju usługi.

Kwotę odpowiadającą zamówieniu należy zapłacić kartą kredytową lub debetową (Visa, Mastercard,) albo za pośrednictwem systemu PayPal. W przypadku zamówień złożonych w Hiszpanii akceptowane są również następujące metody płatności: Bizum i Karta Podarunkowa.

Po złożeniu zamówienia, tj. po zaakceptowaniu niniejszych Warunków i opłaceniu zamówienia, firma JOMA zawsze wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail potwierdzającą szczegóły zakupu oraz odpowiednią fakturę lub paragon.

Użytkownicy mają gwarancję, że proces płatności jest realizowany w sposób całkowicie bezpieczny, zgodnie z wymaganymi protokołami i usługami bezpieczeństwa.

Ceny Produktów wymienionych na stronie internetowej mogą ulec zmianie. JOMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Jeśli JOMA stwierdzi oczywisty błąd w cenie Produktów, poinformuje o tym Użytkownika, a ten będzie miał możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub, w przeciwnym razie, anulowania go. W związku z tym firma JOMA udostępnia Użytkownikowi zwykłe kanały informacyjne, dzięki którym może on zdecydować się na ponowne potwierdzenie zamówienia po prawidłowej cenie lub, w razie potrzeby, na jego anulowanie.

 

 

Niezależnie od powyższego JOMA może anulować zamówienie, nawet jeśli cena Produktu została już zapłacona, w przypadku stwierdzenia błędu w cenie Produktu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot odpowiedniej kwoty w takiej samej formie płatności, w jakiej zostało złożone zamówienie.

Użytkownik musi również powiadomić firmę JOMA o każdym nienależnym lub oszukańczym obciążeniu karty użytej do zakupów, poprzez sekcję "kontakt" na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@joma-sport.com, w możliwie najkrótszym czasie, tak aby firma JOMA mogła podjąć odpowiednie kroki.


8. Informacje o produktach i usługach firmy JOMA

Dane zawarte na Stronie internetowej w opisach Produktów są oparte na informacjach dostarczonych przez Dostawców.

Istnieje możliwość, że Produkty wysyłane przez firmę JOMA mogą różnić się od zdjęć zamieszczonych w kartach Produktów zakupionych przez Użytkownika zarówno pod względem wyglądu, jak i koloru. W takim przypadku możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, dzwoniąc pod numer +34 925 776 006 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@joma-sport.com.


9. Terminy, miejsce dostawy i straty

9.1 Dostawa Produktu

JOMA zobowiązuje się do dostarczenia Produktu w nienagannym stanie na adres podany przez Użytkownika. Aby zoptymalizować dostawę, prosimy Użytkownika o wskazanie adresu, pod który zamówienie może zostać dostarczone w normalnych godzinach pracy. JOMA dostarcza swoje Produkty od poniedziałku do piątku.

Aby uniknąć problemów z doręczeniem (błędne adresy, niemożność zastania kogoś w domu itp.), należy koniecznie wypełnić formularz i obowiązkowo wypełnić pole dotyczące telefonu kontaktowego (zaleca się, aby był to telefon komórkowy).

JOMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w dostawie, gdy adres dostawy podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia nie odpowiada rzeczywistości, jest nieprawdziwy lub został pominięty.

Niezależnie od powyższego JOMA zobowiązuje się do podjęcia takich środków, jakie leżą w jej mocy, aby dostawa zamówień mogła nastąpić w uzgodnionym terminie, a jeśli nie, to w możliwie najkrótszym czasie, ku zadowoleniu odbiorcy.

W szczególności firma JOMA nie wysyła towarów do następujących krajów:

• Andora

• Arabia Saudyjska

• Algieria

• Australia

• Bahrajn

• Belgia

• Korea Południowa

• Zjednoczone Emiraty Arabskie

• Holandia

• Hongkong

• Izrael

• Japonia

• Makao

• Malezja

• Nowa Zelandia

• Wielka Brytania

• Reunion

• Rosja

• St. Kitts-Nevis (St. Kitts-Nevis)

• Tajwan

• Ukraina

• Wyspa (St. Vincent i Grenadyny)

• Kuba


9.2. Międzynarodowe przesyłki


Jeśli Twoje zamówienie jest skierowane do kraju spoza Unii Europejskiej, istnieje możliwość, że wysyłka podlega opłatom, podatkom lub innym opłatom zgodnie z lokalnymi i/lub celno-skarbowymi przepisami. Wyślemy Twoją paczkę za pośrednictwem incoterms DAP (Delivered at place), co oznacza, że Joma zajmie się dostarczeniem, ale nie poniesie ewentualnych kosztów celnych ani lokalnych podatków.

Osoba, do której jest skierowane zamówienie, będzie odpowiedzialna za wszystkie koszty celne związane z importem produktów (nawet jeśli odmówi zamówienia). Jeśli wysyłasz produkty z Jomy do osoby mieszkającej poza Unią Europejską, upewnij się, że jest tego świadoma.

Ponadto, z powodów celnych, zamówienie może ulec pewnym opóźnieniom.

 

9.3 Czas dostawy i powiadomieniaSzacowany czas przygotowania zamówień złożonych w Witrynie wynosi 24-48 godzin (z wyjątkiem wewnętrznych wyjątków logistycznych) i zależy od czasu ich wpłynięcia do systemów firmy JOMA. Do czasu przygotowania należy doliczyć czas potrzebny agencji transportowej na dostarczenie przesyłki pod adres podany w zamówieniu (czas tranzytu).

Jeśli Użytkownik dokonał zakupu przelewem bankowym, czas dostawy Produktu będzie liczony od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu wpłaty kwoty zakupu na konto JOMA.

Niezależnie od powyższego Użytkownicy są informowani, że podane terminy dostaw są terminami szacunkowymi.

Firma JOMA informuje, że nie będzie możliwości wysyłania zamówień na adresy skrytek pocztowych.

Firma JOMA nie będzie realizować dostaw ani wysyłek w soboty i niedziele oraz w święta państwowe i gminne.

 

W przypadku, gdy Użytkownik nie może przebywać w domu, firma kurierska postara się pozostawić zawiadomienie, w miarę możliwości zależnych od rodzaju mieszkania itp. wskazujące, gdzie znajduje się zamówienie i jak należy postępować w celu jego odbioru.

 

W miarę możliwości firma JOMA będzie starała się dostarczać zamówienia w jednej przesyłce. JOMA zastrzega sobie prawo do podzielenia dostawy zamówień, jeśli wymagają tego okoliczności, na przykład: jeśli część zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku, gdy JOMA będzie zmuszona podzielić zamówienie, poinformuje o tym Użytkownika, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. W takim przypadku firma JOMA nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

 

Użytkownicy spoza Hiszpanii, którzy chcieliby zakupić Produkty wymienione w Witrynie, powinni zapoznać się ze stawkami i krajami obsługiwanymi przez nas w sekcji Wysyłka.

 

9.4 Dostawa

 

Użytkownik musi sprawdzić, czy przesyłka jest w dobrym stanie u przewoźnika dostarczającego zamówiony Produkt. Ważne jest, aby mieć możliwość udostępnienia zdjęć do oceny i późniejszego złożenia skargi do firm transportowych.

 

Jeśli Użytkownik stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w Produkcie, powinien zaznaczyć je na dowodzie dostawy, a następnie poinformować o nich firmę JOMA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@joma-sport.com.

Firma JOMA informuje Użytkownika, że Agencja Transportowa zawarła ubezpieczenie obejmujące ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktu.


10. Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

10.1 Zwroty wynikające z wad fabrycznych.

Wszystkie Produkty oferowane na stronie internetowej są całkowicie oryginalne, chyba że w ich opisie podano inaczej. Ponadto wszystkie te produkty są objęte 3-letnim okresem gwarancji od momentu otrzymania produktu. Gwarancja ta zostanie udzielona przez Dostawcę.

Biorąc pod uwagę, że na Stronie internetowej sprzedawane są Produkty, których okres eksploatacji/użytkowania jest zazwyczaj krótszy niż trzy lata, Produkty będą uważane, w przypadku braku dowodu przeciwnego, za zgodne z umową pod warunkiem, że spełniają wszystkie poniższe wymagania: a) Są zgodne z opisem podanym przez Sprzedawcę i posiadają cechy Produktu, który Sprzedawca przedstawił użytkownikowi w formie próbki lub modelu. b) Nadają się do zastosowań, do których zwykle używa się Produktów tego samego typu. c) Posiadają jakość i działanie typowe dla Produktu tego samego typu, których konsument i użytkownik może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

 

Klienci firmy JOMA korzystają z gwarancji udzielanych przez różnych producentów poszczególnych artykułów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub obchodzenia się z materiałem, a także zużycia spowodowanego użytkowaniem tego materiału. Z zakresu niniejszej gwarancji wyłączona jest również ograniczona funkcjonalność artykułów, wynikająca z ograniczeń wynikających z ich konstrukcji.

 

W okresie gwarancji Użytkownik może bezpłatnie zwrócić firmie JOMA każdy Produkt, który ma wadę fabryczną. Aby sformalizować zwrot, Użytkownik musi skontaktować się z firmą JOMA telefonicznie pod numerem +34 925 776 006 lub w sekcji Kontakt na niniejszej stronie internetowej (https://www.joma-sport.com/contacta-con-nosotros), która służy jako formularz odstąpienia od umowy / jednoznaczne oświadczenie, wskazując Produkt lub Produkty, które mają zostać zwrócone, oraz szczegółowy wykaz stwierdzonych w nich wad. Po otrzymaniu takiej informacji dział obsługi klienta firmy JOMA zorganizuje odbiór wadliwego Produktu i jego wysyłkę do magazynów firmy, bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

W przypadku wadliwego Produktu firma JOMA przystąpi, w zależności od sytuacji, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, co nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dla klienta. Klient musi poinformować sprzedawcę o braku zgodności w ciągu trzech lat od powzięcia wiadomości o tym fakcie.


10.2 Odstąpienie od umowy, wymiana lub zwrot towaru:


W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zadowolony z Produktów otrzymanych w ramach zamówienia, ma on czternaście (14) dni kalendarzowych na dokonanie zmian lub zwrotów, bez kary i bez podawania przyczyn.

W każdym przypadku Produkty muszą spełniać następujące wymagania:

• Produkty nie były w żaden sposób używane ani prane (Użytkownik może przymierzyć odzież i obuwie bez ich sportowego wykorzystania lub wykorzystania innego niż samo przymierzenie);

• Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu i jest w dobrym stanie (opakowanie, które zostało otwarte lub w jakikolwiek sposób naruszone, uznaje się za opakowanie w złym stanie);

• Produkt posiada nienaruszone oryginalne etykiety i nie był naruszany;

• Produkt jest kompletny, na przykład poprzez zwrócenie dwóch elementów tworzących parę.

 

W przypadku, gdy Użytkownik chce zwrócić produkt, musi dokonać zwrotu poprzez "Profil" > "Moje zamówienia" link "Zamów zwrot". Po przetworzeniu Użytkownik musi ponieść koszty wysyłki i wysłać produkt za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie na: Calle Ramón y Cajal, 134, 45512, Portillo de Toledo (Toledo, Hiszpania) Tel: + 34 925 77 60 06. Użytkownik musi dołączyć do przesyłki wypełnione żądanie zwrotu, które otrzyma pocztą elektroniczną po złożeniu żądania zwrotu.

 

W przypadku zmiany rozmiaru lub koloru proces jest identyczny (powodem zwrotu będzie w tym przypadku "Zmiana rozmiaru") z wyjątkiem tego, że Joma pokryje koszty wysyłki zmienionego produktu, więc każda zmiana zależy od współpracy obu stron. Po otrzymaniu zmiany rozmiaru w naszych placówkach, nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w celu omówienia szczegółów zmiany.


11. Karta podarunkowa

11.1. Nabycie karty podarunkowej.

-         Nabycie lub zakup produktów z wykorzystaniem karty podarunkowej oznacza akceptację ogólnych warunków sprzedaży określonych na joma-sport.com.

-         Karty podarunkowe można nabyć zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Joma (https://www.joma-sport.com/), jak i w oficjalnych sklepach fizycznych. W przypadku zakupu karty podarunkowej w sklepie internetowym należy tego dokonać niezależnie, tj. poprzez dodanie do koszyka wyłącznie tego produktu.

-         Przy zakupie kart podarunkowych nie można skorzystać z promocji ani naliczać zniżek.

-         Akceptowane formy płatności za zakup kart podarunkowych to karta kredytowa/debetowa (wszystkie kraje) oraz Bizum (tylko Hiszpania). Płatność za karty podarunkowe za pośrednictwem Paypal nie jest akceptowana.

-         Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.


11.2. Korzystanie z karty podarunkowej.

-         Wartość kart podarunkowych może wynosić 20 €, 30 €, 50 € i 100 €. Ten sposób płatności jest dostępny wyłącznie w oficjalnych sklepach JOMA (fizycznych oraz internetowym joma-sport.com).

-         Kartę podarunkową można wykorzystać w oficjalnym sklepie fizycznym Joma (tylko w Hiszpanii) oraz w oficjalnym sklepie internetowym (joma-sport.com).

-         Płatność za zamówienie może być częściowo realizowana przy użyciu kart podarunkowych: jeśli całkowita kwota zamówienia jest wyższa niż dostępne saldo na karcie, część zamówienia może być opłacona z wykorzystaniem karty podarunkowej, a pozostała część za pośrednictwem innej metody płatności dostępnej na stronie internetowej.

-         W ten sam sposób saldo karty podarunkowej może być wykorzystane podczas kilku zakupów, aż do wykorzystania kwoty całkowitej (20 €, 30 €, 50 €, 100 €) zakupionej karty podarunkowej.

-         Jeśli wartość zakupu jest równa kwocie dostępnej na karcie podarunkowej, karta ta zostanie w pełni wykorzystana i jej saldo wyniesie 0€.

-         Karta podarunkowa nie posiada daty ważności.


11.3. Zwroty za zakupy dokonane przy użyciu karty podarunkowej.

-         Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwrotu zakupów dokonanych przy użyciu karty podarunkowej. Zwrot zostanie zrealizowany na tej samej karcie podarunkowej, nigdy w gotówce.

-         W przypadku zakupów dokonanych z wykorzystaniem kilku metod płatności, zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany w tych samych metodach płatności, za pomocą których dokonano zakupu.


11.4. Zastosowanie podczas promocji i wyprzedaży.

-         Zakup produktów przy użyciu karty podarunkowej jako metody płatności jest kompatybilny z wykorzystaniem współistniejących promocji lub zakupem produktów przecenionych.


11.5. Inne ważne informacje.

-         Joma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie karty podarunkowej w przypadku jej utraty, kradzieży lub uszkodzenia. Odpowiedzialność ta spoczywa tylko i wyłącznie na posiadaczu karty.

 

 

12. Warunki dotyczące kodów promocyjnych

Kod promocyjny, jeśli zostanie wykorzystany zgodnie z jego warunkami, umożliwia uzyskanie jednorazowego rabatu na zakup jednego Produktu lub na zamówienie więcej niż jednego Produktu w okresie wskazanym w kodzie promocyjnym.

Kody promocyjne są imienne i niezbywalne oraz można je wykorzystać wyłącznie do zakupów online za pośrednictwem Witryny. Użytkownik posiadający kod promocyjny nie może go sprzedawać, wymieniać ani odstępować komukolwiek. Niedozwolone jest ujawnianie w jakikolwiek sposób takiego kodu promocyjnego za pośrednictwem stron internetowych lub innych środków publicznego oferowania, przekazywania, sprzedaży lub wymiany. Zabrania się wykorzystywania kodów promocyjnych do celów komercyjnych.

Kody promocyjne są związane z marką JOMA. Użytkownik nie może wykorzystywać kodów promocyjnych z jakąkolwiek inną marką, firmą lub nazwą, a także używać ich w sposób nielegalny, niewłaściwy lub lekceważący albo w jakikolwiek inny sposób szkodzący reputacji firmy JOMA.

Kod promocyjny może być użyty wyłącznie w celu uzyskania rabatu na określony Produkt i w ramach jednego zamówienia. Nie ma możliwości łączenia kodów promocyjnych ze sobą ani z żadną inną ofertą specjalną lub promocją.

Kody promocyjne nie mogą być wymieniane na gotówkę.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw przysługujących firmie JOMA, ma ona prawo do natychmiastowego unieważnienia kodu promocyjnego w przypadku podejrzenia, że został on wykorzystany lub może zostać wykorzystany z naruszeniem któregokolwiek z warunków określonych powyżej lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób, o ile firma JOMA uzna to za stosowne.

Z promocji wyłączone są niektóre Produkty, takie jak: oficjalne koszulki drużyn, federacji i komitetów oraz oficjalne obuwie wyścigowe lub klubowe.

 

 

13. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie prawa do treści, projektu i kodu źródłowego niniejszej Witryny, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do fotografii, obrazów, tekstów, logo, projektów, znaków towarowych, nazw handlowych, danych zawartych w Witrynie oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i przemysłowej są własnością firmy JOMA, która posiada wyłączne prawa do ich wykorzystania, lub jeśli firma JOMA posiada licencję lub upoważnienie od autorów.

Zgodnie z obowiązującym prawem europejskim lub prawem obowiązującym w każdym kraju, w którym JOMA sprzedaje Witrynę, zabronione jest powielanie, przekazywanie, adaptacja, tłumaczenie, dystrybucja, publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości Witryny, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, chyba że JOMA udzieli Użytkownikowi wyraźnej zgody na takie działanie.

Firma JOMA nie udziela żadnych licencji ani upoważnień do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej i przemysłowej lub innych praw związanych z Witryną i w żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp i nawigacja Użytkownika oznacza zrzeczenie się, przeniesienie, licencję lub całkowite albo częściowe przeniesienie takich praw przez firmę JOMA.

Każde wykorzystanie takich treści bez uprzedniej zgody firmy JOMA będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej i spowoduje powstanie odpowiedzialności prawnej.


14. Odpowiedzialność

Firma JOMA nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do Produktów lub korzystania z nich bądź z zawartości strony internetowej. JOMA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za następujące okoliczności, ale nie tylko:

- Utraty, uszkodzenia, zatrzymania lub opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu nieprzewidzianych okoliczności, siły wyższej lub działań leżących po stronie Użytkownika.

- Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania Witryny i/lub jej usług lub treści, z wyłączeniem, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane brakiem dostępności lub ciągłości działania Witryny, takie jak błędy lub opóźnienia w dostępie do Witryny przez Użytkownika podczas wprowadzania danych do formularza zamówienia, powolne lub niemożliwe otrzymywanie przez odbiorców potwierdzenia zamówienia lub wszelkie anomalie, które mogą wystąpić i które są poza dobrą wiarą firmy JOMA.

- Brak przydatności Witryny lub jej zawartości do jakiejkolwiek usługi.

- Zawartość innych stron internetowych, do których mogą prowadzić linki lub które są umieszczone w Witrynie.

- Istnienie w Witrynie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów.

- Nielegalne, niedbałe, oszukańcze, sprzeczne z niniejszymi Warunkami lub dobrą wiarą korzystanie z Serwisu lub jego zawartości przez Użytkowników, w tym naruszanie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej JOMA lub osób trzecich.

 W każdym przypadku firma JOMA zobowiązuje się do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić, oraz do zapewnienia Użytkownikowi wszelkiej niezbędnej pomocy w celu szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania zaistniałego incydentu. Odpowiedzialność firmy JOMA z tytułu jakichkolwiek roszczeń jest w każdym przypadku ograniczona do zwrotu kwoty zapłaconej przez Użytkownika za zakup Produktu lub zakontraktowanie usługi. W tym sensie i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, a w szczególności za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia, odpowiedzialność, wydatki, kary, szkody wtórne, utracone zyski lub inne koncepcje, niezależnie od tego, jak i kiedy powstały.


15. Sugestie i uwagi

Użytkownicy mogą zgłaszać sugestie i komentarze pod warunkiem, że ich treść nie jest niezgodna z prawem, nieodpowiednia, obsceniczna, obraźliwa, zawiera groźby, jest fałszywa, oszczercza, narusza prywatność innych osób, narusza prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodzi innym osobom albo jest dla nich nieodpowiednia, a także pod warunkiem, że ich treść nie zawiera wirusów komputerowych, propagandy politycznej, treści reklamowych, łańcuszków, masowych wysyłek ani żadnego innego rodzaju "spamu".

Takie uwagi i sugestie, a także wszelkie zapytania, skargi i roszczenia prosimy kierować do nas za pośrednictwem naszych danych kontaktowych lub adresu pocztowego bądź e-mailowego podanego w niniejszym Regulaminie.


16. Modyfikacje

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie są aktualne na dzień ostatniej aktualizacji. JOMA zastrzega sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, a także niniejszych Warunków, polityki prywatności oraz wszelkich innych informacji. Wejście w życie zmian w warunkach następuje z chwilą opublikowania ich na niniejszej Witrynie.


17. Nieważność i skuteczność klauzul

Jeżeli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Warunkach zostanie uznana za całkowicie lub częściowo nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność lub nieskuteczność będzie dotyczyć tylko danego postanowienia lub jego części, która jest nieważna lub nieskuteczna, a pozostałe klauzule pozostaną w mocy, a dana klauzula lub jej część, której dotyczy, będzie uważana za nieuwzględnioną.

18. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają prawu europejskiemu lub prawu obowiązującemu w miejscu, w którym Produkt jest sprzedawany na Stronie. Strony, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady 93/13/EWG oraz dyrektyw 98/6/WE, 2005/29/WE i 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do lepszego wdrażania i modernizacji przepisów dotyczących ochrony konsumentów w Unii, poddają się jurysdykcji Sądów i Trybunałów właściwych dla miejsca zamieszkania Użytkownika.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, JOMA informuje, że w przypadku sporu Użytkownicy zamieszkali na terenie Unii Europejskiej mogą skorzystać z "Platformy internetowego rozstrzygania sporów" opracowanej przez Komisję Europejską, w celu podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem usług przez JOMA.

Użytkownik będący Usługobiorcą ma dostęp do "Platformy internetowej do rozstrzygania sporów" poprzez następujący link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/