POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.- Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?


Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest JOMA SPORT S.A., Z NUMEREM N.I.F. A-45.015.872 (zwana dalej "JOMA"). A-45.015.872 (zwana dalej "JOMA"), z adresem: Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo (TOLEDO).


Informujemy, że prawa własności do niniejszej witryny internetowej (zwanej dalej "witryną") należą do firmy JOMA.


Dostęp i/lub korzystanie z Witryny nadaje Ci status Użytkownika (zwanego dalej "Użytkownikiem") i oznacza akceptację, z chwilą takiego dostępu i/lub korzystania, niniejszej Polityki Prywatności.


Użytkownik może kontaktować się z firmą JOMA za pośrednictwem adresu e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com.


2.- Dlaczego firma JOMA jest uprawniona do przetwarzania danych?


JOMA jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia swoich usług.


Firma JOMA bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników. Dlatego też dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny.


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje dostęp i korzystanie z usługi (zwanej dalej "Usługą"), którą JOMA udostępnia Użytkownikowi zainteresowanemu usługami.


W tym sensie podstawy prawne wykorzystywane przez firmę JOMA do przetwarzania danych Użytkowników to:


- Realizacja umowy.

- Zgoda Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych w celach określonych każdorazowo.

- W stosownych przypadkach - uzasadniony interes.


3.- Jakie są cele przetwarzania danych osobowych przez firmę JOMA?


Dane osobowe gromadzone przez firmę JOMA mogą być wykorzystywane do następujących celów, zgodnie z wyrażoną zgodą w odpowiednim formularzu rejestracyjnym:3.1 Świadczenie usług przez firmę JOMA.

Aby świadczyć usługi zamówione przez Użytkownika, firma JOMA będzie musiała przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie informacji przekazanych firmie JOMA przez Użytkownika.


JOMA będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań podjętych między Serwisem a Użytkownikiem oraz poprawy jakości, działania i nawigacji w Serwisie, a także zarządzania relacjami nawiązanymi z Użytkownikiem za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Serwisie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.


3.2 Wysyłanie informacji handlowych i/lub Newslettera przez firmę JOMA.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane do przesyłania listem, telefonem, pocztą elektroniczną, SMS/MMS lub innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych lub informacji od firmy JOMA.


4.- Dokładność danych podawanych przez Użytkowników.


Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i jest odpowiedzialny za informowanie firmy JOMA o wszelkich zmianach w tym zakresie. JOMA zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z zarejestrowanych Usług każdego Użytkownika, który podał nieprawdziwe informacje, bez uszczerbku dla innych działań, które mogą mieć zastosowanie w świetle prawa.


5.- Przechowywanie danych.


Podane dane osobowe będą przechowywane przez firmę JOMA, dopóki Użytkownik nie wyrazi chęci rezygnacji z usług firmy JOMA, a to w celu otrzymywania informacji o produktach firmy JOMA. Następnie, jeśli będzie to konieczne, firma JOMA będzie blokować informacje przez okres określony prawem.
6.- Prawa Użytkownika w odniesieniu do jego danych.


Użytkownik ma prawo do:


1)           Dostęp do swoich danych osobowych.

2)           Żądanie poprawienia nieprawidłowych danych.

3)           Zażądać jego usunięcia.

4)           Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

5)           Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych.

6)           Wniosek o przeniesienie.

7)           Nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom indywidualnym.Użytkownik może skorzystać ze wszystkich tych praw pod adresem e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com, podając powód żądania i dostarczając kopię swojego dowodu tożsamości.


Użytkownik może również wysłać swoje żądanie pocztą tradycyjną na następujący adres:


JOMA SPORT S.A.

Nr N.I.F. A-45.015.872

Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo (TOLEDO).


Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych środków odwoławczych lub działań prawnych, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami, a także w przypadku, gdy nie jest usatysfakcjonowany wykonaniem swoich praw. Organ nadzorczy, do którego została złożona skarga, poinformuje skarżącego o postępach i wyniku rozpatrzenia skargi.


7.- Bezpieczeństwo danych


Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników jest dla firmy JOMA bardzo ważna. Dlatego JOMA dokłada wszelkich starań, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, umożliwiając dostęp do nich wyłącznie upoważnionym pracownikom.


JOMA utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i ustanowiła wszelkie środki techniczne, jakimi dysponuje, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny, z zastrzeżeniem, że internetowe środki bezpieczeństwa nie są nie do pokonania.


Firma JOMA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy i poufności danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, a także do zapewnienia bezpiecznego traktowania tych danych podczas nadań i ewentualnego międzynarodowego przekazywania danych.


W tych usługach Witryny, które wymagają rejestracji jako Użytkownik, należy wybrać hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła, jak również za wszystkie działania, które mają miejsce w sesji zainicjowanej jego nazwą i hasłem.


Użytkownik zobowiązuje się do jak najszybszego powiadomienia firmy JOMA o nieuprawnionym użyciu nazwy użytkownika i/lub hasła lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. JOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w związku z nieprzestrzeganiem tego obowiązku przez Użytkownika.


8.- Zmiany.


JOMA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad ochrony prywatności w dowolnym czasie, który uzna za stosowny. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.


Użytkownik będzie jednak informowany o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności.


9.- Łącza do stron internetowych.


 Witryna JOMA może zawierać linki do stron internetowych firm i podmiotów zewnętrznych. JOMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te firmy traktują ochronę prywatności i danych osobowych, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi polityki prywatności tych stron internetowych, które nie należą do JOMA, w odniesieniu do wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.


Warunki oferowane przez te strony internetowe mogą różnić się od warunków oferowanych przez firmę JOMA.


10.- Pytania


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z firmą JOMA drogą elektroniczną na adres e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com.


Kto przetwarza Twoje dane?                      JOMA SPORT S.A. (zwana dalej "JOMA")


Dlaczego przetwarzamy dane, o które prosimy?                Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia usług JOMA + infoJaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?           Dane te są niezbędne do realizacji usług oferowanych przez JOMA + info


Jakie są moje prawa?                     Zainteresowana strona ma prawo do skorzystania z prawa do:

- Dostęp, sprostowanie, usunięcie, sprzeciw, możliwość przenoszenia danych, ograniczenie przetwarzania oraz niepodleganie zindywidualizowanym, zautomatyzowanym decyzjom + info


Czy masz jakieś wątpliwości?      W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub chęci rezygnacji z subskrypcji należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: j.luis.gomez@joma-sport.com + info