Kodeks postępowania

Ostatnia aktualizacja 14 lipca 2016 r.


1. Wprowadzenie

Kodeks postępowania producentów i dostawców JOMA (dalej zwany Kodeksem) określa minimalne standardy etycznego i odpowiedzialnego zachowania, które muszą być przestrzegane przez producentów i dostawców produktów sprzedawanych przez JOMA przy wykonywaniu swojej działalności, zgodnie z kulturą korporacyjną JOMA, mocno opartą na poszanowaniu praw człowieka i praw pracowniczych.


JOMA zobowiązuje się do zapewnienia producentom i dostawcom niezbędnych środków do poznania i zrozumienia niniejszego Kodeksu, aby mogli spełniać jego założenia.


Kodeks ma zastosowanie do wszystkich producentów i dostawców, którzy interweniują w procesach zakupów, produkcji i wykończenia oraz promocji i jest oparty na ogólnych zasadach, które definiują etyczne zachowanie JOMA :

  • Wszystkie działania będą prowadzone w sposób etyczny i odpowiedzialny.
  • Każda osoba, która utrzymuje bezpośrednio lub pośrednio stosunki zawodowe, gospodarcze, społeczne lub przemysłowe z firmą, będzie traktowana uczciwie i z szacunkiem.
  • Wszystkie działania będą prowadzone z poszanowaniem środowiska.
  • Wszyscy producenci i dostawcy (centra produkcyjne nie będące własnością JOMA) będą w pełni przestrzegać tych zobowiązań i wezmą odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania standardów określonych w niniejszym Kodeksie.

2. Zakaz pracy przymusowej

JOMA nie zezwala na jakiekolwiek formy pracy przymusowej u swoich producentów i dostawców. Nie będą oni mogli żądać od swoich pracowników żadnego „depozytu” ani dokonywać zatajania dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Producenci uznają prawo swoich pracowników do odejścia z pracy z odpowiednim wyprzedzeniem (1).


3. Zakaz pracy dzieci

Producenci i dostawcy nie zatrudniają nieletnich. JOMA definiuje małoletniego jako osobę poniżej 16 roku życia. Jeśli lokalne prawo ustanawia wyższy limit wieku, ten limit będzie przestrzegany (2) . Osoby w wieku od 16 do 18 lat są uważane za pracującą młodzież. Nie powinni pracować na nocne zmiany ani w niebezpiecznych warunkach (3).


4. Zakaz nadużyć lub nieludzkiego traktowania

Producenci i dostawcy będą traktować swoich pracowników z godnością i szacunkiem. W żadnych okolicznościach nie będą tolerowane kary fizyczne, molestowanie seksualne lub na tle rasowym, nadużycia słowne czy przemoc, ani też inne formy nękania lub zastraszania.


5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Producenci i dostawcy zapewnią swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, gwarantujące minimalne warunki oświetlenia, wentylacji, higieny, ochrony przeciwpożarowej, środków bezpieczeństwa i dostępu do wody pitnej .

  • Pracownicy muszą mieć czyste toalety i dostęp do wody pitnej. Tam, gdzie wymagają tego warunki, należy zapewnić miejsce do przechowywania żywności.
  • Sypialnie, jeśli są przewidziane, powinny być czyste i bezpieczne.
  • Producenci i dostawcy zastosują niezbędne środki, aby zapobiec wypadkom i uszczerbkom zdrowia pracowników, minimalizując, na ile to możliwe, ryzyko związane z pracą.
  • Producenci i dostawcy będą zapewniać swoim pracownikom regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma musi prowadzić odpowiednią dokumentację przeprowadzonych szkoleń. Muszą również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę w Dyrekcji, posiadającą uprawnienia i wystarczającą zdolność decyzyjną (4) .

6. Wypłata wynagrodzenia


Producenci i dostawcy nie będą odprowadzać potrąceń i/lub potrącenia z wynagrodzenia pracowników z powodów dyscyplinarnych lub z jakichkolwiek innych powodów niż te określone w obowiązującym ustawodawstwie, bez ich wyraźnego upoważnienia. Podobnie przekażą swoim pracownikom: w momencie zatrudniania, zrozumiałe i pisemne informacje o warunkach ich wynagrodzenia oraz w momencie okresowej wypłaty wynagrodzenia, informacje o szczegółach.


Producenci i dostawcy gwarantują, że płace i inne świadczenia lub dodatki będą rozliczane terminowo, zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza że płatności będą dokonywane w sposób najwygodniejszy dla pracowników (5).


7. Zdrowie i bezpieczeństwo produktów

Producenci i dostawcy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszystkie produkty dostarczane do firmy JOMA są zgodne ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy JOMA, tak aby sprzedawane produkty nie stanowiły zagrożenia dla klienta.


8. Zaangażowanie w ochronę środowiska

Producenci i dostawcy będą stale angażować się w ochronę środowiska i będą przestrzegać norm i wymagań określonych w obowiązujących przepisach lokalnych i międzynarodowych.


Zobowiązują się również przestrzegać ustalonych norm środowiskowych przez JOMA, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu zmniejszenie i zrównoważenie wspomnianego wpływu, które są niezbędne do zastosowania wspomnianych norm.


9. Poufność informacji

Producenci i dostawcy mają obowiązek zachowania integralności i poufności informacji, które otrzymują w wyniku relacji biznesowych z JOMA.


Zobowiązanie do zachowania poufności utrzymuje się po zakończeniu relacji z JOMA i oznacza obowiązek zwrotu wszelkich materiałów związanych z firmą, które posiada producent lub dostawca.< small> (1) Aspekty związane ze wspomnianymi ograniczeniami będą regulowane przez konwencje 29 i 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

(2) Aspekty związane z zakazem pracy dzieci zostaną opracowane zgodnie z Konwencjami 138 i 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

(3) Aspekty związane z warunkami pracy młodzieży będą regulowane przez Zalecenie MOP nr 190.

(4) Aspekty związane z warunkami pracy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy zostaną uregulowane w Konwencji MOP 155.

(5) Aspekty związane z wypłatą wynagrodzenia będą regulowane przez konwencje MOP 26 i 131.