ZAŁĄCZNIK I - NOTA PRAWNA

 

1.- Prawo do informacji

 

Informujemy, że właścicielem niniejszej witryny internetowej jest JOMA SPORT S.A., (zwana dalej "JOMA"), o numerze N.I.F. A-45.015.872, z siedzibą przy Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo (TOLEDO), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Toledo, Folio 179 Tomu 362 General, Strona TO-2.947, Napis 5.

 

Dostęp i/lub korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje niniejszą Informację prawną w związku z tym dostępem i/lub korzystaniem.

 

Użytkownik (zwany dalej "Użytkownikiem") może skontaktować się z firmą JOMA za pośrednictwem następującego adresu e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com

 

2.- Korzystanie z Witryny

 

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie z witryny internetowej firmy JOMA (zwanej dalej "witryną"). Serwis może zapewniać dostęp do wielu tekstów, grafik, rysunków, projektów, fotografii, treści multimedialnych oraz informacji (zwanych dalej "Treściami") należących do firmy JOMA lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

 

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z Treści i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz, na przykład, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich do:

 

(i) angażowania się w działania nielegalne, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

 

(ii) Powodować uszkodzenia fizyczne i logiczne systemów Witryny, jej dostawców lub osób trzecich.

 

(iii) Wprowadzania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

 

(iv) próbować uzyskiwać dostęp, wykorzystywać i/lub manipulować danymi firmy JOMA, dostawców zewnętrznych i innych użytkowników.

 

(v) powielania lub kopiowania, rozpowszechniania, umożliwiania publicznego dostępu poprzez jakąkolwiek formę komunikacji publicznej, przekształcania lub modyfikowania Treści, chyba że za zgodą firmy JOMA.

 

(vi) usuwać, ukrywać treści lub manipulować treściami stanowiącymi przedmiot praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innymi danymi identyfikującymi takie prawa JOMA lub osób trzecich włączonymi do Treści, jak również urządzeniami ochrony technicznej lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być wprowadzone do Treści.

 

JOMA ostrzega, że materiały zawarte w niniejszej Witrynie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, a zatem nie są wystarczające do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowiska w konkretnej sprawie.

 

JOMA informuje również, że usługi i/lub treści udostępniane w Serwisie są skierowane przede wszystkim do profesjonalnych Użytkowników, którzy chcą rozwijać lub poprawiać rentowność swojej działalności.

 

Użytkownik powinien mieć świadomość, że materiały zawarte w niniejszym Serwisie mogą nie odzwierciedlać najnowszego stanu prawnego lub orzeczniczego w zakresie omawianych zagadnień. Ponadto materiały te mogą być zmieniane, rozwijane lub aktualizowane bez uprzedzenia.

 

Firma JOMA może czasowo i bez uprzedzenia zawiesić dostęp do Witryny w celu jej konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia. Jeżeli jednak okoliczności na to pozwolą, firma JOMA powiadomi Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o przewidywanej dacie zawieszenia usług. JOMA nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy mogą wykorzystywać Treści zamieszczone w Serwisie.

 

3. Własność intelektualna i przemysłowa

 

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości Witryny oraz jej projektu graficznego są wyłączną własnością firmy JOMA lub osoby trzeciej, która zezwoliła na ich wykorzystanie, a zatem to JOMA ma wyłączne prawo do ich wykorzystania. W związku z tym i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Firma JOMA nie udziela żadnych licencji ani upoważnień do korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej i przemysłowej ani żadnej innej własności lub prawa związanego z Witryną, Usługami lub Treściami.

 

Powielanie i tymczasowe przechowywanie zawartości Witryny jest dozwolone w zakresie niezbędnym do korzystania i przeglądania Witryny z komputera osobistego.

 

Za legalność praw własności intelektualnej lub przemysłowej odpowiadających Treściom dostarczanym przez użytkowników odpowiadają wyłącznie użytkownicy, dlatego też użytkownik zwolni firmę JOMA z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z bezprawnego wykorzystania Treści w Witrynie.

 

 

4.- Odpowiedzialność i gwarancje

 

Firma JOMA oświadcza, że w ramach swoich możliwości i stanu techniki podjęła niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, a także braku wirusów i szkodliwych komponentów. Firma JOMA nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 

(i) ciągłości i dostępności Treści i Usług;

(ii) braku błędów w takiej Treści lub braku korekty ewentualnych wad;

(iii) brak wirusów i/lub innych szkodliwych elementów;

(iv) Szkody wyrządzone przez osoby naruszające systemy bezpieczeństwa JOMA.

Materiały zamieszczone na tych stronach zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych. JOMA nie gwarantuje kompletności, dokładności i aktualności jej treści.

 

JOMA nie ponosi odpowiedzialności za linki do innych stron internetowych, które znajdują się na Stronie Internetowej, mogą kierować Użytkownika na inne strony internetowe, nad którymi JOMA nie ma kontroli, dlatego zamieszczenie linków do innych stron internetowych nie oznacza poparcia ich treści przez JOMA ani istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy JOMA a ich właścicielami. Dlatego też Użytkownik na własną odpowiedzialność uzyskuje dostęp do Treści i warunków korzystania z nich.

 

JOMA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nazwy domen podobne do domen będących własnością JOMA, które zostały utworzone bez uprzedniej autoryzacji. JOMA nie ponosi również odpowiedzialności za hostowane treści, ani nie można założyć, że istnieje jakikolwiek związek pomiędzy JOMA a takimi domenami

 

5.- Czas trwania i zmiany

 

Niniejsza informacja prawna pozostaje w mocy bezterminowo, JOMA może wprowadzać zmiany do warunków w niej określonych i wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania.

 

JOMA może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno Treści, jak i świadczone przez siebie usługi, a także sposób ich umiejscowienia lub prezentacji. Za obowiązujące uważa się warunki, które są publikowane w momencie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej firmy JOMA.

 

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny uważa się za akceptację przez użytkownika niniejszej Informacji prawnej i jej warunków oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzonych do nich zmian.