Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja 14 lipca 2016 r.


Joma Sport S.A. oraz firmy należące do jej grupy („JOMA”) oferują swoim Użytkownikom funkcje strony internetowej oraz inne produkty i usługi („Usługi” i indywidualnie dla każdej z nich „Usługa”), kiedy odwiedzają lub dokonują zakupów na joma -sport.com („Strona Internetowa”) (sama Strona Internetowa jest Usługą), korzystają z produktów lub usług JOMA, korzystają z aplikacji JOMA na urządzeniach mobilnych lub korzystają z oprogramowania udostępnionego przez JOMA w związku ze znakami towarowymi JOMA. JOMA zapewnia Użytkownikom Usługi na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania.


Korzystanie ze Strony Internetowej przypisuje status Użytkownika temu, kto tę czynność wykonuje i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym tekście.


Warunki korzystania z serwisu internetowego

JOMA zaleca Użytkownikowi uważne przeczytanie niniejszych warunków przed skorzystaniem z szerokiej gamy Usług oferowanych przez JOMA. Korzystając z Usług, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków i będzie uważany za Użytkownika pod każdym względem w czasie korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z którejkolwiek z Usług (na przykład: JOMA Videos, Koszyk, Bon Podarunkowy lub Aplikacje JOMA na urządzenia mobilne), będą one również podlegać warunkom ogólnym i mającym zastosowanie do wspomnianych Usług, jeśli takie istnieją („Ogólne warunki świadczenia usług”). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, Ogólne Warunki Świadczenia Usług mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania.

1. Prywatność

JOMA zaleca, aby Użytkownik zapoznał się z Polityką prywatności JOMA i stroną internetową JOMA Polityka plików cookies, które również regulują sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, tak aby Użytkownik zapoznał się ze stosowanymi praktykami.

2. Komunikacja elektroniczna

Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z Usługi lub wysyła wiadomość e-mail do JOMA, komunikuje się elektronicznie z JOMA. JOMA skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczając powiadomienia na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem innych Usług. Dla celów niniejszej Umowy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów od JOMA drogą elektroniczną, Użytkownik akceptuje, że wszystkie umowy, zawiadomienia i inne powiadomienia oraz komunikaty wysyłane przez JOMA drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi pisemne, z wyjątkiem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, które wymagają innej formy komunikacji.

3. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i prawa do baz danych

Cała zawartość hostowana lub udostępniana w dowolnej z Usług, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i kompilacje danych są własnością firmy JOMA lub jej dostawców treści i są chronione przez hiszpańskie przepisy o rejestrze, a także przez międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw baz danych. Zbiór całej zawartości hostowanej lub udostępnianej za pośrednictwem dowolnej Usługi jest wyłączną własnością JOMA i jest chroniony przez hiszpańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i praw do baz danych.


Systematyczne pobieranie lub ponowne wykorzystywanie jakiejkolwiek części treści Strony Internetowej i innych Usług jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody JOMA. W szczególności używanie narzędzi i robotów do wyszukiwania i ekstrakcji danych (w jednym lub kilku przypadkach) znacznych części dowolnych Usług w celu ponownego wykorzystania bez wyraźnej pisemnej zgody JOMA. Użytkownikowi nie wolno również tworzyć ani publikować własnych baz danych, jeśli zawierają one istotne części któregokolwiek z Usług JOMA (na przykład nasze listy produktów i cenniki) bez wyraźnej pisemnej zgody JOMA.

4. Treści generowane przez Użytkowników

4.1 Jeśli Użytkownik wysyła do Strony Internetowej pomysły, komentarze, pytania, dane, grafiki, opinie, projekty, dostosowania lub inne informacje, w tym informacje w biuletynach, przez czat lub jakiekolwiek forum na Stronie Internetowej (zwane dalej „Treścią generowaną przez Użytkowników”), staje się to wyłączną własnością firmy JOMA.


Treść generowana przez użytkownika będzie uważana za jawną, a zatem JOMA będzie upoważniona do wykorzystywania lub ujawniania tych treści w jakikolwiek sposób bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie lub bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Treść generowana przez Użytkownika lub jakiekolwiek inne informacje przesyłane przez Użytkownika na Stronę Internetową nie mogą być obraźliwe, mieć charakteru pornograficznego, zniesławiającego, bluźnierczego, nie mogą być nielegalne, ani naruszać jakiegokolwiek obowiązującego prawa cywilnego, karnego lub religijnego, ani zawierać takich treści.


Użytkownik gwarantuje, że wszystkie materiały, które przesyła do JOMA, należą do niego i nie zostały skopiowane w całości ani w części od osób trzecich. JOMA prosi Użytkowników, aby nie wysyłali do Strony Internetowej niczego o charakterze poufnym, ponieważ JOMA nie jest odpowiedzialna za zachowanie poufności. JOMA nie ma, i Użytkownik wyraża na to zgodę, obowiązku sprawdzania treści generowanych przez Użytkowników. Użytkownik akceptuje, że JOMA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za te treści, a JOMA nie jest odpowiedzialna za ich dokładność, integralność ani jakość. JOMA nie może zagwarantować, że treści generowane przez Użytkowników, które są szkodliwe, niedokładne, wprowadzające w błąd, obraźliwe, grożące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naganne w jakikolwiek sposób, nie pojawią się na Stronie Internetowej.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zapewniając możliwość dostępu i przeglądania treści generowanych przez Użytkowników na Stronie Internetowej, JOMA działa wyłącznie jako pasywny kanał we wspomnianej transmisji i dlatego nie przyjmuje w żaden sposób zobowiązań ani obowiązków związanych z treściami generowanymi przez Użytkowników lub działaniami Użytkowników w sieci. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje, materiały i opinie wyrażone lub zawarte w jakichkolwiek Treściach generowanych przez Użytkownika nie muszą odpowiadać informacjom JOMA, jej spółek zależnych lub stowarzyszonych czy dostawców treści.


4.2 Niezależnie od powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że JOMA ma pełne prawo do kontrolowania, według własnego uznania, Treści tworzonych przez Użytkowników, które są wysyłane do jej Strony Internetowej. Ponadto JOMA zastrzega sobie prawo do modyfikowania, edytowania, odrzucania przesyłania lub usuwania treści generowanych przez Użytkowników, w całości lub w części, z dowolnego powodu lub bez powodu, a także do ujawniania tych treści tworzonych przez Użytkowników stronom trzecim oraz wszystkich okoliczności związanych z ich przekazaniem.


Użytkownik zgadza się, że JOMA nie ma obowiązku wykorzystywania treści generowanych przez Użytkowników ani odpowiadania na nie. Użytkownik zgadza się, że musi niezwłocznie powiadomić JOMA na piśmie, jeśli na Stronie Internetowej pojawią się naganne treści. JOMA podejmie w dobrej wierze starania w celu zbadania wszelkich zarzutów wynikających z naruszenia niniejszych Ogólnych warunków przez Treści generowane przez Użytkowników, ale (a) nie może zagwarantować edycji, usunięcia lub tego, że takie treści generowane przez Użytkowników będą nadal się pojawiać, niezależnie od tego, czy jest stroną oskarżaną, (b) nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za edycję, usunięcie lub trwałość jakichkolwiek Treści tworzonych przez Użytkowników.


4.3 Za wszelkie wykorzystanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści ze Strony Internetowej, w tym (bez ograniczeń) Treści tworzonych przez Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że JOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści generowane przez Użytkowników, które oferują porady medyczne lub jakiekolwiek inne związane z treningiem fizycznym, ćwiczeniami lub ogólnie dietami. JOMA zaleca, aby Użytkownik zawsze zwracał się o poradę do swojego lekarza rodzinnego lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w sprawie ewentualnych pytań dotyczących warunków zdrowotnych lub programów treningu fizycznego.


4.4 Użytkownik wyraźnie zgadza się nie wysyłać ani nie rozpowszechniać treści za pośrednictwem Strony Internetowej, które według uznania JOMA są uważane za obraźliwe, napastliwe, grożące, zniesławiające, obsceniczne, podszywające się pod inne osoby, nieuczciwe, wprowadzające w błąd, naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub innego rodzaju własność intelektualna osób trzecich, które naruszają prawa do prywatności lub wizerunku, naruszają jakiekolwiek prawa JOMA lub innych stron, które są niezgodne z prawem lub niewłaściwe w rozumieniu JOMA .


Użytkownik zgadza się nie umieszczać na Stronie Internetowej treści o charakterze komercyjnym i zgadza się nie wykorzystywać zawartości sieci w żaden sposób w celu zapraszania innych osób do przyłączenia się lub korzystania z oferowanych usług lub organizacji online. Witryna poprosi Użytkownika o zarejestrowanie się i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania, zanim będzie mógł wysyłać lub rozpowszechniać Treści generowane przez Użytkowników.


4.5 Wykorzystanie przesłanych informacji. W przypadku, gdy Treść generowana przez Użytkownika posiada jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, JOMA stanie się właścicielem tych praw. W przypadku, gdy Treści generowane przez Użytkowników są objęte prawami własności intelektualnej należącymi do Użytkownika, Użytkownik przekaże je JOMA w momencie publikacji Treści na Stronie Internetowej lub w momencie przesłania jej do JOMA.


W przypadku, gdy wszystko, co zostało zebrane powyżej jest nieaktualne lub niewystarczające, aby zagwarantować JOMA bezpłatne korzystanie z Treści Generowanych przez Użytkowników, Użytkownik zgadza się i gwarantuje, że JOMA może swobodnie używać całości lub części Treści generowanych przez Użytkownika publikowanych, wysyłanych do JOMA lub tworzonych przez niego podczas korzystania ze Strony Internetowej lub zawartych w jakiejkolwiek komunikacji od Użytkownika do JOMA bez wynagrodzenia lub potwierdzenia, w jakimkolwiek celu, który obejmuje między innymi opracowywanie, wytwarzanie i promowanie produktów i usług, a także tworzenie, modyfikację lub ulepszanie Strony internetowej lub innych produktów czy usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie składać żadnych roszczeń wobec JOMA ani innych stron w odniesieniu do Treści generowanych przez Użytkownika stworzonych, opublikowanych lub przesłanych przez nich samych lub osoby trzecie, jeśli są one wykorzystywane (w sposób powyżej wskazany) przez JOMA lub osoby trzecie.

5. Znaki towarowe i prawa autorskie Strony Internetowej

Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i tytuły używane na Stronie Internetowej są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi JOMA lub znakami towarowymi lub nazwami handlowymi osób trzecich. Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania ani powielania żadnego z tych znaków towarowych lub nazw handlowych, ponieważ stanowiłoby to naruszenie praw ich właścicieli.


Wszystkie projekty, teksty, dokumenty, nagrania, filmy , muzyka i/lub inne Usługi, a także ich wybór i aranżacje, oraz wszelkie kompilacje oprogramowania, podstawowy kod źródłowy (w tym aplikacje) i wszelkie inne materiały na Stronie Internetowej są chronione prawem autorskim JOMA lub jej dostawcy treści. Użytkownik będzie jedynie upoważniony do wykonywania kopii elektronicznych i drukowania na papierze tylko tych części sieci, które są niezbędne do złożenia zamówienia lub do korzystania ze Strony Internetowej jako sposobu dokonywania zakupów.


Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób informacji i materiałów ze strony internetowej, co obejmuje ich powielanie do celów innych niż wymienione wcześniej, ich modyfikację, dystrybucję lub ponowną publikację. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z materiałów lub informacji ze strony internetowej, będzie musiał uzyskać uprzednią pisemną zgodę JOMA.


Ponadto grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług zawarte w Usługach lub dostępne za ich pośrednictwem są znakami towarowymi lub reprezentują wizerunek handlowy JOMA. Znaków towarowych lub wizerunku handlowego firmy JOMA nie można używać w odniesieniu do żadnego produktu lub usługi, która nie należy do JOMA, ani w żaden sposób, który może wywołać zamieszanie wśród Użytkowników lub zdeprecjonować albo zdyskredytować JOMA. Wszystkie inne zarejestrowane znaki wyróżniające, które nie są własnością JOMA i które pojawiają się w ramach Usług lub są dostępne za pośrednictwem Usług, należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być w jakikolwiek sposób powiązani lub powiązani z JOMA lub sponsorowani przez JOMA. < / p>

6. Patenty

Różne patenty należące do JOMA mają zastosowanie do Usług, a także do funkcji i usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej i w inny sposób. Z drugiej strony, różne części Usług działają na podstawie różnych licencji jednego lub więcej patentów.

7. Licencja i dostęp

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystanie i Warunków ogólnych odpowiednich Usług, a także opłacenia stosownej należności, w stosownych przypadkach, JOMA udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich w celach osobistych niekomercyjnych. Wspomniana licencja nie obejmuje żadnego prawa do odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania Usług lub ich zawartości, ani żadnego prawa do kompilowania lub używania jakiejkolwiek listy produktów, opisów lub cen. Nie obejmuje również prawa do wykorzystywania Usług lub ich treści w podobny sposób, pobierania lub kopiowania jakichkolwiek informacji o koncie na rzecz innej firmy, ani do korzystania z narzędzi wyszukiwania i ekstrakcji danych, robotów itp. < br />

JOMA i jej licencjodawcy, dostawcy, redaktorzy, właściciele praw lub inni dostawcy treści zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania lub Ogólnych warunkach świadczenia usług.


Powielanie, odtwarzanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż lub wykorzystywanie jakiegokolwiek rodzaju Usług JOMA lub jakiejkolwiek ich części w celach komercyjnych jest zabronione, w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody JOMA.


Niedozwolone jest również stosowanie technik kadrowania do wprowadzania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji chronionych prawem autorskim (w tym obrazów, tekstu, układów stron lub formatów) JOMA bez odpowiedniej uprzedniej pisemnej zgody. Używanie metatagów (meta tags) lub jakiegokolwiek innego „ukrytego tekstu” z wykorzystaniem nazw lub znaków towarowych JOMA jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.


JOMA doradza i zachęca do prawidłowego korzystania z Usług. Użytkownik może korzystać z Usług JOMA wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub Ogólnych warunków świadczenia usług spowoduje anulowanie pozwolenia lub licencji udzielonej przez JOMA.

8. Korzystanie z usług

Użytkownik nie może korzystać z Usług: (i) które w jakikolwiek sposób powodują lub mogą powodować uszkodzenie lub szkodę w którejkolwiek z Usług lub przerwanie dostępu do nich lub (ii) w jakimkolwiek nieuczciwym celu , w celu popełnienia przestępstwa lub innej nielegalnej działalności innego rodzaju lub (iii) w celu wywołania wszelkiego rodzaju irytacji, niedogodności lub niepokoju dla JOMA lub strony trzeciej.


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług, anulowania wszelkich kont oraz usunięcia lub zmodyfikowania treści w przypadku, gdy Użytkownik naruszy obowiązujące prawo, niniejsze Warunki Użytkowania lub jakiekolwiek inne obowiązujące warunki lub zasady.

9. Opinie, komentarze, komunikaty i inne treści

Użytkownicy mogą publikować swoje opinie i komentarze, a także publikować inne treści, wysyłać komunikaty, sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje pod warunkiem, że ich treść nie jest nielegalna, obsceniczna, obraźliwa, stanowi groźbę lub zniesławienie, narusza prywatność osób trzecich, narusza prawa własności intelektualnej lub w jakikolwiek inny sposób jest obraźliwa dla osób trzecich lub budzi zastrzeżenia, zawiera wirusy komputerowe, propagandę polityczną lub treści reklamowe, łańcuszki, masowe wysyłki bądź stanowi inny rodzaj „spamu”. Używanie fałszywych adresów e-mail jest niedozwolone, nie wolno podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w żaden inny sposób fałszować pochodzenia jakichkolwiek innych treści. JOMA zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania wszelkich treści. Jeśli uważasz, że jakakolwiek zawartość Usług lub jakiekolwiek materiały, których sprzedaż była w nich reklamowana, zawierają jakiekolwiek zniesławiające stwierdzenia lub jeśli uważasz, że jakiekolwiek elementy lub informacje dostępne w Usługach naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, JOMA prosi abyś natychmiast powiadomił ją o tej sytuacji za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanej jako adres kontaktowy w tego typu sytuacji.


Publikując jakiekolwiek treści lub przedstawiając jakiekolwiek materiały do publikacji, o ile nie wskazano inaczej, Użytkownik udziela: (a) na rzecz JOMA niewyłącznego, bezpłatnego i podlegającego pełnemu przeniesieniu i przekazaniu na rzecz osoby trzeciej prawa do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia i wykorzystywania wszelkich prac pochodnych oraz rozpowszechniania i wyświetlania ich zawartości na całym świecie i za pośrednictwem dowolnego medium oraz (b) na rzecz JOMA, jej sublicencjobiorców i tych, których nazwa pochodzi od JOMA, prawo do używania podanej przez Ciebie nazwy w związku z takimi treściami, jeśli tak zadecyduje. Postanowienie to nie oznacza przeniesienia jakiegokolwiek prawa moralnego.


Użytkownik akceptuje nieodwołalny charakter praw przyznanych w ten sposób przez cały okres ochrony uznany za jego prawa własności intelektualnej do treści i materiałów określonych powyżej. Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dodatkowych działań, które mogą być konieczne w celu sformalizowania cesji praw przyznanych na rzecz JOMA, w tym subskrypcji wszelkich instrumentów i dokumentacji, na nasze żądanie.


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do treści, które mogą być publikowane, stwierdzając, a także gwarantując, że w dniu przesłania tych treści lub materiałów: (i) są one dokładne i (ii) Wykorzystanie wspomnianych treści lub materiałów nie będzie oznaczać naruszenia obowiązujących zasad lub wytycznych JOMA, ani nie pociągnie za sobą żadnej szkody dla żadnej osoby lub podmiotu (gwarantuje również, że dana treść lub materiał nie jest zniesławiający). Użytkownik zgadza się zwolnić JOMA z wszelkich roszczeń wniesionych przez osoby trzecie przeciwko JOMA, wywodzących się z lub w związku z wymienionymi treściami i materiałami, z wyjątkiem zakresu, w jakim odpowiedzialność ta wynika z braku odpowiedniego usunięcia przez JOMA wspomnianych treści lub materiałów po otrzymaniu powiadomienia o bezprawnym charakterze tych treści lub materiałów.

10. Roszczenia dotyczące własności intelektualnej

JOMA szanuje własność intelektualną osób trzecich. Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa własności intelektualnej mogły zostać naruszone, JOMA prosi o poinformowanie.

11. Odpowiedzialność JOMA

11.1 JOMA odpowiada tylko za szkody, które użytkownik może ponieść w przypadku, gdy takie szkody wynikają z naruszenia przez JOMA zobowiązań umownych, które może mieć wobec Użytkownika lub w przypadku, gdy odpowiedzialność JOMA ma zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem. >

11.2 W przypadku, gdy Użytkownik poniósł szkody związane z działaniami JOMA za pośrednictwem Strony Internetowej, odpowiedzialność JOMA będzie ograniczona do: a) szkód wyrządzonych produktom JOMA b) uzasadnionych i możliwych do udowodnienia wydatków poniesionych przez Użytkownika, aby ustalić przyczynę i wartość szkód, o których mowa w lit. a) c) rozsądne i możliwe do udowodnienia wydatki, które Użytkownik musiał ponieść, aby uniknąć lub zmniejszyć szkody, o których mowa w lit. a). Maksymalna kwota zwrotu poniesionych wcześniej szkód będzie, jeśli ma to zastosowanie, równa kwocie zakupu odpowiednich produktów JOMA.


11.3 JOMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z użytkowania któregokolwiek z jej produktów. JOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Użytkownik mógł spowodować w wyniku niewłaściwego użytkowania któregokolwiek z produktów JOMA.


11.4 JOMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jakichkolwiek nieprawidłowych informacji znalezionych na Stronie Internetowej.


11.5 W przypadku, gdy szkody zostały wyrządzone Użytkownikowi w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewłaściwego zachowania ze strony JOMA, żadne z ograniczeń określonych w tej klauzuli nie będą miały zastosowania.


JOMA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Usług, a także brak błędów w przekazywaniu informacji, które mogą mieć miejsce. Jednak ze względu na samą naturę Internetu nie można zagwarantować takich skrajności. Podobnie, dostęp do Usług może być od czasu do czasu zawieszony lub ograniczony w celu przeprowadzenia napraw lub prac konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych produktów lub Usług. JOMA dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć częstotliwość i czas trwania takich zawieszeń lub ograniczeń.


JOMA nie będzie odpowiedzialna za (i) jakiekolwiek straty, które nie były spowodowane jakimkolwiek niewywiązaniem się z zobowiązań z jej strony, (ii) straty biznesowe (w tym zysk, strata, dochód, kontrakty, przewidywane oszczędności, dane, utrata wartości firmy lub poniesione niepotrzebne wydatki) ani (iii) jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, których nie dało się racjonalnie przewidzieć w czasie, w którym Użytkownik zaczął korzystać z Usług. JOMA nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia lub niewywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeśli takie opóźnienie lub nieprzestrzeganie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą. Postanowienie to nie wpływa na prawo Użytkownika, który kupuje produkt JOMA, do otrzymania produktu lub świadczenia odpowiedniej usługi w rozsądnym terminie lub do otrzymania odpowiedniego zwrotu kosztów w przypadku, gdy JOMA nie może dostarczyć takich produktów lub usług w rozsądnym czasie z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej pod możliwą kontrolą JOMA.


Żadne z niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności JOMA w przypadku oszustwa lub w przypadku śmierci czy obrażeń ciała wynikających z zaniedbania lub umyślnego działania. JOMA

12. Obowiązujące prawo

Warunki te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim, z wyraźnym wyłączeniem stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Obie strony, JOMA i Użytkownik zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów miasta Torrijos (TOLEDO) w Hiszpanii, co oznacza, że Użytkownik może dochodzić swoich praw jako konsument w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania w Hiszpanii.

13. Modyfikacja usługi lub zmiana warunków

JOMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usługach JOMA, ich zasadach i warunkach, w tym w niniejszych Warunkach użytkowania i Ogólnych warunkach świadczenia usług, w dowolnym momencie. Użytkownik będzie podlegał warunkom, zasadom, warunkom użytkowania i ogólnym warunkom usług obowiązujących w dniu korzystania z usług JOMA. Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków użytkowania lub Ogólnych warunków świadczenia usług został uznany za nieaktualny, nieważny lub z jakiejkolwiek przyczyny nieskuteczny, warunek ten należy rozumieć jako wykluczony, jednak nie wypływa to w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

14. Zrzeczenie się

W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania (nawet w przypadku, gdy JOMA zdecyduje się nie korzystać z prawa lub działań przeciwko niemu w określonych sytuacjach) JOMA może wykorzystać wszystkie prawa i działania, które mu odpowiadają.

15. Osoby niepełnoletnie

JOMA nie sprzedaje produktów nieletnim. Produkty dla dzieci oferowane przez JOMA muszą być kupowane przez osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usług wyłącznie pod nadzorem swojego opiekuna prawnego.

16. Dane JOMA

joma-sport.com to nazwa handlowa używana przez JOMA. Właścicielem sieci jest firma JOMA, która jest również odpowiedzialna za jej wykorzystanie.


Joma Sport SA: Calle Ramón y Cajal 134, 45512, Portillo de Toledo (Toledo) Hiszpania

17. Procedura i zawiadomienie o naruszeniu praw

Jeśli Użytkownik uważa, że którekolwiek z jego prawa zostałyo naruszone, JOMA zaprasza do przesyłania wszelkich uwag i skarg na adres obsługi klienta.


Ważna uwaga: podanie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieprawidłowych informacji w Powiadomieniach i korespondencji kierowanej do JOMA może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną i karną. Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości w tym zakresie, JOMA zaleca konsultację z radcą prawnym.