Notificare disponibilitate

Rezervă-ți produsul pentru a nu-l rata. Te vom contacta în cel mai scurt timp.

-

Solicitare primită corect.
ANTRENEAZĂ-ȚI LIBERTATEA

Codul de Conduită

Ultima actualizare: 14 iulie 2016

1. Introducere

Codul de conduită al producătorilor și furnizorilor JOMA (numit în continuare Codul) definește standardele minime de conduită etică și responsabilă care trebuie să fie respectate de către producătorii și furnizorii produselor pe care le comercializează JOMA în cadrul activității pe care o desfășoară, în conformitate cu cultura corporativă JOMA, care se bazează pe respectarea drepturilor omului și a dreptului muncii.

JOMA se angajează să pună la dispoziție mijloacele necesare pentru ca producătorii și furnizorii să cunoască și să înțeleagă prezentul cod și să îl poată respecta.

Codul se aplică tuturor producătorilor și furnizorilor care intervin în procesele de achiziție, producție și finisare, promovează și se bazează pe principiile generale care definesc conduita etică a JOMA:
  • Toate activitățile se desfășoară în mod etic și responsabil.
  • Toate persoanele care, în mod direct sau indirect, au o relație de muncă, economică, socială sau industrială cu întreprinderea vor fi tratate în mod echitabil și respectuos.
  • Toate activitățile se vor desfășura respectând mediul înconjurător.
  • Toți producătorii și furnizorii (centre de producție care nu sunt deținute de JOMA) vor adera la aceste angajamente integral și își vor promova responsabilitatea pentru a se asigura că se respectă standardele prevăzute de prezentul cod.

2. Este interzisă munca forțată

JOMA nu va permite niciun fel de muncă forțată sau nevoluntară la producătorii și furnizorii săi. Aceștia nu vor putea solicita muncitorilor să efectueze depuneri sau să le rețină documente de identitate. Producătorii vor recunoaște dreptul muncitorilor de a renunța la locul de muncă, cu condiția depunerii unui preaviz într-un termen rezonabil (1).

3. Este interzisă încadrarea în muncă a copiilor

Producătorii și furnizorii nu vor angaja minori. JOMA definește termenul de minor ca fiind persoana care are o vârstă mai mică de 16 ani împliniți. Dacă legislația locală stabilește o limită superioară de vârstă, se va respecta limita respectivă(2). Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani împliniți vor fi considerate muncitori juvenili. Aceștia nu au voie să lucreze în ture de noapte, nici în condiții periculoase (3).

4. Sunt interzise abuzurile și tratamentele inumane

Producătorii și furnizorii își vor trata angajații cu demnitate și respect. Nu se vor tolera sub nicio formă pedepsele fizice, hărțuirea sexuală sau rasială, abuzurile verbale de putere sau de alt tip, sau alte forme de abuz sau intimidare.

5. Siguranța și igiena la locul de muncă

Producătorii și furnizorii vor oferi angajaților un loc de muncă sigur, care nu dăunează sănătății, garantând condiții minime de iluminat, ventilare, igienă, protecție împotriva incendiilor, măsuri de siguranță și accesul la apă potabilă.
  • Muncitorii trebuie să dispună de grupuri sanitare curate, cu apă potabilă. Atunci când împrejurările cer acest lucru, trebuie să pună la dispoziție instalații pentru păstrarea alimentelor.
  • Dacă este cazul, dormitoarele vor fi igienice și sigure.
  • Producătorii și furnizorii vor adopta măsurile necesare pentru a preveni accidentele și afectarea sănătății muncitorilor, minimizând în măsura în care este posibil riscurile inerente muncii.
  • Producătorii și furnizorii vor instrui în mod regulat muncitorii în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Întreprinderea trebuie să păstreze evidențele corespunzătoare ale cursurilor de formare oferite. De asemenea, trebuie desemnat un responsabil de siguranță și igienă în cadrul conducerii, cu autoritate și capacitate de decizie suficientă (4).

6. Plata salariului

Producătorii și furnizorii trebuie să garanteze că salariul plătit muncitorilor este cel puțin egal cu salariul minim stabilit prin lege sau cu cel stabilit prin acord colectiv, dacă acesta din urmă este mai mare. În orice caz, salariul menționat trebuie să fie suficient întotdeauna pentru a acoperi cel puțin necesitățile de bază și alte necesități care pot fi considerate necesități suplimentare rezonabile ale muncitorilor și ale familiilor acestora.

Producătorii și furnizorii nu vor efectua rețineri și/sau deduceri din salariile muncitorilor din motive disciplinare sau din alte motive decât cele stabilite de legislația aplicabilă, fără aprobarea expresă a acestora. De asemenea, în momentul angajării, vor oferi muncitorilor informații inteligibile și în scris în legătură cu condițiile salariale, iar în momentul achitării periodice a salariului, vor oferi informații detaliate privind cuantumul acestuia.

Producătorii și furnizorii vor garanta că salariile și restul beneficiilor vor fi plătite la timp și conform legislației aplicabile și, mai concret, că plățile se vor realiza în cel mai convenabil mod pentru muncitori (5).

7. Siguranța și inocuitatea produsului

Producătorii și furnizorii garantează că toate produsele furnizate JOMA respectă toate standardele de sănătate și siguranță ale JOMA, astfel încât articolele comercializate să nu prezinte riscuri pentru client.

8. Protecția mediului înconjurător

Producătorii și furnizorii își vor lua angajamentul permanent să protejeze mediul înconjurător și vor respecta standardele și cerințele stabilite prin legislația locală și internațională aplicabilă.

De asemenea, se angajează să respecte standardele de mediu stabilite de către JOMA, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de reducere și de compensare a impactului asupra mediului înconjurător, care sunt necesare pentru a aplica standardele indicate.

9. Confidențialitatea informațiilor

Producătorii și furnizorii au obligația de a menține integritatea și confidențialitatea informațiilor primite ca urmare a relațiilor comerciale pe care le întrețin cu JOMA.

Obligația de păstrare a confidențialității va rămâne în vigoare și după încheierea relației cu JOMA și include obligația de a returna orice materiale legate de compania deținută de producător sau de furnizor.


(1) Aspectele legate de limitele indicate vor fi guvernate de Convențiile nr. 29 și 105 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).
(2) Aspectele legate de interzicerea încadrării în muncă a copiilor sunt guvernate de Convențiile nr. 138 și 182 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).
(3) Aspectele legate de condițiile de muncă ale muncitorilor juvenili vor fi guvernate de Recomandarea nr. 190 a OIM.
(4) Aspectele legate de condițiile de muncă în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă vor fi guvernate de Convenția nr. 155 a OIM.
(5) Aspectele legate de plata salariilor vor fi reglementate de Convențiile nr. 26 și 131 ale OIM.