Informacja o dostępności

Zarezerwuj swój produkt, aby uniknąć jego wyczerpania. W ciągu kilku najbliższych dni skontaktujemy się z Tobą.

-

Prośba otrzymana poprawnie.
ALL FOR SPORT

Warunki użytkowania

'

Ostatnia aktualizacja 14 lipca 2016 r.


Joma Sport S.A. a spółki z tej grupy („JOMA”) oferują swoim użytkownikom funkcje strony internetowej oraz innych produktów i usług („Usługi” oraz indywidualnie, każda z nich, „Usługa”), kiedy odwiedzają lub kupują w joma -sport.com („sklep”) (sam sklep jest uważany za usługę), korzystają z produktów lub usług JOMA, korzystają z aplikacji JOMA na urządzenia mobilne lub korzystają z oprogramowania udostępnianego przez JOMA w odniesieniu do marek JOMA. JOMA zapewnia Użytkownikom usługi na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Korzystanie z Witryny przypisuje Użytkownikowi warunki Użytkownika i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym tekście.

Warunki korzystania ze strony internetowej

JOMA zaleca Użytkownikowi dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z szerokiej gamy produktów usług oferowanych przez JOMA. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się tymi warunkami i będzie uważany za Użytkownika do wszystkich celów w momencie korzystania z Witryny. Za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z którejkolwiek z Usług (na przykład: Wideo JOMA, Koszyk, Kupony upominkowe lub Aplikacje JOMA na urządzenia mobilne), będą one również podlegać ogólnym warunkom i zasadom mającym zastosowanie do tych usług. Usługi, jeśli takie istnieją („Ogólne warunki usług”). Ogólne warunki usług mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania w przypadku rozbieżności między nimi.

1. Prywatność

JOMA zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z Polityką Prywatności JOMA oraz stroną dotyczącą polityki plików cookies w Internecie JOMA, która również reguluje sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, tak aby Użytkownik poznał praktyki.

2. Komunikacja elektroniczna

Ilekroć Użytkownik korzysta z Usługi lub wysyła wiadomość e-mail do JOMA, będzie komunikował się elektronicznie z JOMA. JOMA skontaktuje się z Użytkownikiem pocztą e-mail, publikując powiadomienia w Internecie lub za pośrednictwem innych Usług. Do celów niniejszej Umowy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od JOMA drogą elektroniczną, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia i inne powiadomienia oraz wiadomości, które JOMA wysyła mu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania na piśmie, chyba że wszelkie obowiązujące przepisy wymagały innej formy komunikacji.

3. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i prawa do baz danych

Cała zawartość hostowana lub udostępniana w jakichkolwiek Usługach, takich jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania cyfrowe i kolekcje danych są własnością JOMA lub jej dostawców treści i są chronione przez prawa rejestracyjne w Hiszpanii, a także międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej, praw autorskich i praw opartych na danych. Treści generowane przez użytkownika będą traktowane jako niepoufne, a zatem JOMA będzie upoważniona do wykorzystywania lub ujawniania takich treści w jakikolwiek sposób bez ponoszenia odpowiedzialności za nie lub bez uprzedniego przekazania ich Użytkownikowi. Treści generowane przez Użytkownika lub wszelkie inne informacje przesyłane przez Użytkownika do sieci nie mogą zawierać treści obraźliwych, pornograficznych, zniesławiających, bluźnierczych, nielegalnych lub podatnych na naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa cywilnego, karnego lub religijnego.

Użytkownik gwarantuje, że wszystkie materiały wysłane do JOMA są pierwotnie jego i nie zostały skopiowane ani w całości, ani w części od stron trzecich. JOMA prosi Użytkowników, aby nie wysyłali za pomocą sieci, ani w żaden inny sposób rzeczy o charakterze poufnym, ponieważ JOMA nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności. JOMA nie ma, a Użytkownik zgadza się, że nie ma, obowiązku przeglądu Treści generowanych przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że JOMA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści, a JOMA nie gwarantuje ich dokładności, integralności, ani jakości. Podobnie, JOMA nie może zagwarantować, że Witryna nie zawiera Treści generowanych przez Użytkowników, które są szkodliwe, niedokładne, wprowadzające w błąd, obraźliwe, grożące, zniesławiające, nielegalne lub w jakikolwiek sposób naganne.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że JOMA, zapewniając możliwość dostępu i przeglądania treści internetowych generowanych przez Użytkownika, działa wyłącznie jako pasywny kanał w tej transmisji i dlatego nie przyjmuje w żaden sposób obowiązków ani odpowiedzialności związanych z treściami generowanymi przez użytkownika lub działalnością Użytkowników sieci. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje, materiały i opinie wyrażone lub zawarte w treściach generowanych przez Użytkownika nie muszą odpowiadać informacjom JOMA, jej podmiotom stowarzyszonych lub powiązanych firm lub dostawcom treści.

4.2 Pomimo powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że JOMA ma absolutne prawo do kontrolowania treści generowanych przez Użytkownika przesyłanych na jego Stronę według własnego uznania. Ponadto JOMA zastrzega sobie prawo do modyfikowania, edytowania, odrzucania przesyłki lub usuwania Treści generowanych przez Użytkownika, całkowicie lub częściowo, z dowolnego powodu lub bez przyczyny, a także do ujawnienia wspomnianej Treści generowanej przez Użytkownika stronom trzecim oraz w wszelkich okolicznościach związanych z jego transmisją.

Użytkownik zgadza się, że JOMA nie ma obowiązku używania ani generowania odpowiedzi na Treści generowane przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że musi natychmiast powiadomić JOMA na piśmie, jeśli jakiekolwiek treści, które są naganne, pojawią się w sieci. JOMA dołoży starań w dobrej wierze, aby zbadać wszelkie zarzuty wynikające z naruszenia niniejszych ogólnych warunków dotyczących treści generowanych przez Użytkownika, ale (a) nie może zagwarantować edycji, eliminacji ani tego, że treść generowana przez Użytkownika nadal się pojawia, niezależnie od tego, czy implikowane we wspomnianym oskarżeniu oraz (b) nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za edycję, usunięcie lub trwałość jakichkolwiek treści generowanych przez użytkownika.

4.3 Jakiekolwiek wykorzystanie przez Użytkownika jakiejkolwiek treści z sieci, która obejmuje (bez ograniczeń) treść generowaną przez Użytkownika, wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że JOMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez Użytkowników, które oferują porady medyczne lub inne związane z treningiem fizycznym, ćwiczeniami lub dietą w ogólnym rozumieniu. JOMA zaleca, aby Użytkownik zawsze pytał lekarza rodzinnego lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia o poradę w sprawie ewentualnych pytań dotyczących warunków zdrowotnych lub programów treningu fizycznego.

4.4 Użytkownik wyraźnie zgadza się nie wysyłać ani nie rozpowszechniać treści za pośrednictwem sieci, które według absolutnej oceny JOMA są uważane za obelżywe, prześladujące, grożące, zniesławiające, obsceniczne, podszywające się pod inne osoby, oszukańcze, wprowadzające w błąd, naruszają prawa autorskie, znaki handlowe lub jakikolwiek inny rodzaj własności intelektualnej osób trzecich, które naruszają prywatność lub prawa do wizerunku, i które naruszają wszelkiego rodzaju prawa JOMA lub inne prawa, które są nielegalne lub nieodpowiednie dla dobrego zrozumienia JOMA .

Użytkownik zgadza się nie przesyłać treści komercyjnych w sieci i zobowiązuje się do nieużywania treści sieci w jakikolwiek sposób w celu zapraszania innych osób do przyłączenia się lub korzystania z jakichkolwiek komercyjnych usług internetowych lub organizacji, które mogą być oferowane. Witryna poprosi Użytkownika o zarejestrowanie się i zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania przed wysłaniem lub ujawnieniem treści generowanych przez Użytkownika.

4.5 Wykorzystanie przesłanych informacji. W przypadku, gdy treści wygenerowane przez Użytkownika mają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, JOMA stanie się właścicielem tych praw. W przypadku, gdy Treści Wygenerowane przez Użytkownika mają należące do niego prawa własności intelektualnej, Użytkownik przekaże je JOMA w momencie opublikowania Treści w Internecie lub w momencie przesłania jej do JOMA .

W przypadku, gdy wszystko zebrane powyżej nie było ważne lub nie było wystarczające, aby zagwarantować JOMA bezpłatne korzystanie z Treści generowanych przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę i gwarantuje, że JOMA może swobodnie korzystać w całości lub w części Treści Wygenerowanej przez Użytkownika opublikowanej, wysłanej do JOMA lub utworzonej przez nią podczas korzystania ze Sklepu lub zawartej w komunikacji Użytkownika z JOMA bez wynagrodzenia, potwierdzenia, w jakimkolwiek celu, który obejmuje między innymi rozwój, produkcję i marketing produktów i usług oraz tworzenie, modyfikowanie lub ulepszanie sieci lub innych produktów lub usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń do JOMA lub innych stron w związku z Treściami generowanymi przez Użytkownika utworzonymi, publikowanymi lub wysyłanymi przez te same osoby lub osoby trzecie, w przypadku ich wykorzystania (w sensie wcześniejszym wskazane) przez JOMA lub osoby trzecie.

5. Zarejestrowane znaki towarowe i prawa autorskie do Witryny

Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i tytuły używane w sieci są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi JOMA lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi osób trzecich. Użytkownik nie jest upoważniony do używania ani powielania żadnego z tych znaków towarowych lub nazw handlowych, ponieważ oznaczałoby to naruszenie praw ich właścicieli.

Wszystkie projekty, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i / lub inne Usługi oraz wybór i ich układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, podstawowego kodu źródłowego (w tym aplikacji) i wszystkie inne materiały w Internecie są chronione prawem autorskim JOMA lub jej dostawcy treści. Użytkownik będzie upoważniony do wykonywania kopii elektronicznych i drukowania na papierze tylko tych części Witryny, które są niezbędne do złożenia zamówienia lub korzystania z Witryny jako źródła zakupów.

Użytkownik nie jest upoważniony do, w jakikolwiek inny sposób, wykorzystywania informacji i materiałów w sieci, w tym ich kopiowania do celów innych niż wymienione powyżej, modyfikowania, rozpowszechniania lub ponownego publikowania. Jeśli Użytkownik chce korzystać z materiałów lub informacji ze strony internetowej, musi najpierw uzyskać pisemną zgodę JOMA.

Ponadto grafika, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług zawarte lub dostępne za pośrednictwem Usług są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub reprezentują komercyjny wizerunek JOMA. Znaki handlowe lub wizerunek handlowy JOMA nie mogą być używane w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub usługi, która nie należy do JOMA, ani w żaden sposób, który może powodować zamieszanie wśród Użytkowników lub może dyskredytować JOMA. Pozostałe zarejestrowane znaki wyróżniające, które nie są własnością JOMA i które są zawarte lub dostępne za pośrednictwem Usług należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być w żaden sposób powiązani z JOMA lub sponsorowani przez JOMA. < / p>

6. Patenty

Różne patenty należące do JOMA mają zastosowanie do Usług, a także do funkcji i usług dostępnych za pośrednictwem Internetu i innych środków. Z drugiej strony różne części Usług działają na różnych licencjach na jeden lub więcej patentów.

7. Licencja i dostęp

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszych warunków użytkowania i ogólnych warunków odpowiednich usług, a także, w stosownych przypadkach, zapłaty odpowiedniej ceny, JOMA przyznaje Użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną i nielicencjonowaną, ograniczoną licencję na dostęp do Usług i korzystanie z nich w niekomercyjnych celach osobistych. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnego prawa odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania Usług lub ich zawartości, ani żadnego prawa do kompilacji lub korzystania z jakiejkolwiek listy produktów, opisów lub cen. Nie obejmuje również prawa do korzystania z Usług lub ich zawartości, ani do pobierania lub kopiowania jakichkolwiek informacji o koncie na korzyść innej firmy, ani używania narzędzi lub robotów wyszukiwania i wydobywania danych lub podobnych. br />
JOMA i jej licencjodawcy, dostawcy, wydawcy, posiadacze praw lub inni dostawcy treści zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie zawarte w niniejszych warunkach użytkowania lub Ogólnych warunkach świadczenia usług.

Powielanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż lub wykorzystanie dowolnego rodzaju usług JOMA lub jakiejkolwiek ich części do celów komercyjnych jest zabronione w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody JOMA .

Niedozwolone jest również stosowanie technik kadrowania w celu wprowadzania znaków towarowych, logo lub innych informacji chronionych prawem autorskim (w tym obrazów, tekstu, projektów stron lub formatów) JOMA bez odpowiedniej uprzedniej pisemnej zgody. Używanie meta znaczników (meta tags) lub innych „ukrytych tekstów”, które wykorzystują nazwy JOMA lub znaki towarowe bez uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

JOMA doradza i zachęca właściwie korzystać z Usług. Użytkownik może korzystać z Usług JOMA tylko zgodnie z prawem. Każde naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków Użytkowania lub ogólnych warunków usług spowoduje anulowanie zezwolenia lub licencji udzielonej przez JOMA.

8. Korzystanie z usług

Użytkownik nie może korzystać z Usług: (i) które w jakikolwiek sposób powodują lub mogą powodować jakiekolwiek szkody w jakichkolwiek Usługach lub przerwaniu dostępu do nich (ii) w jakimkolwiek nieuczciwym celu, w celu popełnienia przestępstwa lub innej nielegalnej działalności innego rodzaju lub (iii) w celu wywołania wszelkiego rodzaju niedogodności, lub niepokoju dla JOMA lub strony trzeciej.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług, do anulowania jakichkolwiek kont oraz do usuwania lub modyfikacji treści w przypadku, gdy Użytkownik naruszy obowiązujące prawo, niniejsze Warunki użytkowania lub inne warunki i zasady lub obowiązujące zasady.

9. Opinie, komentarze, komunikaty i inne treści

Użytkownicy mogą publikować swoje opinie i komentarze, a także publikować inne treści, wysyłać komunikaty, sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, pod warunkiem że ich treść nie jest nielegalna, nieprzyzwoita, obraźliwa, nie stanowi domniemanie zagrożenia lub zniesławienia i nie narusza prywatność osób trzecich, nie narusza prawa do własności intelektualnej lub w jakikolwiek inny sposób nie jest obraźliwa dla osób trzecich lub budząca zastrzeżenia, ani nie składa się z wirusów komputerowych, propagandy politycznej lub treści reklamowych, łańcuszków, korespondencji masowej ani innego rodzaju „spamu”. Niedozwolone jest używanie fałszywych adresów e-mail, zastępowanie tożsamości innej osoby lub podmiotu ani w inny sposób fałszowanie pochodzenia jakiejkolwiek innej treści. JOMA zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji dowolnej treści. Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść Usług lub jakiekolwiek materiały, których sprzedaż była w nich reklamowana, zawieraja wszelkie zniesławiające roszczenia lub jeśli rozumiesz, że jakiekolwiek prawa lub informacje dostępne w Usługach naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, JOMA prosi Użytkowników o poinformowanie ich o tym niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail upoważnionej w takiej sytuacji.

Publikując dowolne treści lub prezentując jakiekolwiek materiały do publikacji, jeśli nie wskazano inaczej, Użytkownik udziela: (a) na rzecz JOMA niewyłączne, bezpłatne i odpowiedzialne prawa do pełnego przeniesienia i przekazania na rzecz osoby trzeciej, do używania, reprodukowania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia i wykorzystywania wszelkich dzieł pochodnych oraz rozpowszechniania i wyświetlania ich treści na całym świecie i za pomocą dowolnych środków oraz (b) na rzecz JOMA, jej podlicencjobiorców i tych, którzy wywodzą swój tytuł od JOMA, prawa do używania nazwy podanej przez Użytkownika w odniesieniu do takich treści, jeśli tak postanowiono . Przepis ten nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw moralnych.

Użytkownik akceptuje nieodwołalny charakter praw przyznanych w ten sposób przez cały okres ochrony uznany za ich prawa własności intelektualnej do treści i materiałów zidentyfikowanych powyżej. Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dodatkowych działań, które mogą być konieczne w celu sformalizowania przeniesienia praw przyznanych na rzecz JOMA, w tym subskrypcji wszelkich instrumentów i dokumentacji, na nasze żądanie.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw do treści, które może publikować, stwierdzając i gwarantując, że w dniu przesłania wspomnianych treści lub materiałów: (i) jest ono dokładne i że (ii ), korzystanie z takich treści lub materiałów nie będzie oznaczało naruszenia obowiązujących zasad lub wytycznych JOMA, ani nie spowoduje szkody dla żadnej osoby lub podmiotu (gwarantując również, że dana treść lub materiał nie będzie zniesławiający). Użytkownik zobowiązuje się zwolnić JOMA z wszelkich roszczeń stron trzecich przeciwko JOMA wynikających z lub w związku z wymienionymi treściami i materiałami, z wyjątkiem przypadków, w których odpowiedzialność ta wynika z braku odpowiedniego zniesienia przez JOMA wspomnianych treści lub materiał po powiadomieniu o nielegalnym charakterze wspomnianych treści lub materiałów.

10. Roszczenia dotyczące własności intelektualnej

JOMA szanuje własność intelektualną osób trzecich. Jeśli Użytkownik uzna, że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, JOMA prosi o powiadomienie.

11. Odpowiedzialność JOMA

11.1 JOMA jest odpowiedzialna wyłącznie za szkody, które Użytkownik może ponieść w przypadku, gdy szkody te wynikają z naruszenia przez JOMA zobowiązań umownych, które JOMA ma z Użytkownikiem lub w przypadku, gdy odpowiedzialność JOMA ma zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem.

11.2 W przypadku, gdy Użytkownik dozna szkód związanych z działaniami JOMA za pośrednictwem Sklepu, odpowiedzialność JOMA będzie ograniczona do: a) szkód wyrządzonych produktom JOMA b ) uzasadnione i możliwe do wykazania wydatki, z którymi musiał się zmierzyć Użytkownik, aby ustalić przyczynę i wartość szkód, o których mowa w pkt. a), c) uzasadnione i możliwe do udowodnienia wydatki, które musiał ponieść Użytkownik, aby uniknąć lub zmniejszyć szkody wymienione w punkcie a). Maksymalny zwrot poniesionych wcześniej szkód będzie, w stosownych przypadkach, równy kwocie zakupu odpowiednich produktów JOMA.

11.3 JOMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku użytkowania dowolnego z twoich produktów. JOMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania któregokolwiek z produktów JOMA.

11.4 JOMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowych informacji zawartych w Internecie.

11.5 W przypadku szkód dla Użytkownika spowodowanych niewłaściwym zachowaniem, które jest poważnie zaniedbane lub umyślne przez JOMA, żadne z ograniczeń określonych w niniejszym punkcie nie będzie miało zastosowania.

JOMA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usług bez zakłóceń, a także bez błędów w transmisji danych, która może mieć miejsce. Jednak ze względu na charakter Internetu nie można zagwarantować takich ekstremów. Podobnie dostęp do Usług może czasami zostać zawieszony lub ograniczony w celu wykonania prac naprawczych lub konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych produktów lub Usług. JOMA będzie dążyć do ograniczenia częstotliwości i czasu trwania takich zawieszeń lub ograniczeń.

JOMA nie będzie odpowiedzialna za (i) jakiekolwiek straty, które nie były związane z jakimkolwiek naruszeniem z jej strony, (ii) straty biznesowe (w tym utracone zyski, dochody, umowy, oczekiwane oszczędności, dane, utratę wartości firmy lub niepotrzebne wydatki) lub (iii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe, które nie były racjonalnie przewidywalne przez obie strony w momencie, gdy Użytkownik zaczął korzystać z Usług. JOMA nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie swoich zobowiązań wynikających z tych warunków, jeżeli takie opóźnienie lub niedotrzymanie warunków wynika z okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawo Użytkownika, który nabywa produkt JOMA, do otrzymania produktu lub świadczenia odpowiedniej usługi w rozsądnym terminie lub do otrzymania odpowiedniego zwrotu w przypadku, gdy JOMA nie będzie w stanie dostarczyć takich produktów lub usług w rozsądnym terminie z jakiegokolwiek powodu pozostającego pod kontrolą JOMA.

Żaden z tych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności JOMA w przypadku kłamstwa lub śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania JOMA

12. Obowiązujące prawo

Warunki te będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim, wyraźnie wyłączając stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowie Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Obie strony, JOMA i Użytkownik zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądu miasta Torrijos (TOLEDO), w Hiszpanii, co oznacza, że Użytkownik może dochodzić swoich praw jako konsumenta w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania w Hiszpanii.

13. Modyfikacja usługi lub zmiana warunków

JOMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w usługach JOMA, ich zasadach i warunkach, w tym niniejszych warunkach użytkowania i warunkach ogólnych usługi, w dowolnym momencie. Użytkownik będzie podlegał warunkom, zasadom, warunkom użytkowania i ogólnym warunkom usług obowiązującym w dniu korzystania z Usług JOMA. Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków użytkowania lub ogólnych warunków usług zostanie uznany za nieważny lub z jakiejkolwiek przyczyny nieskuteczny, warunek ten zostanie uznany za wykluczony, przy czym takie oświadczenie nie może wpłynąć na ważność lub wykonalność pozostałych warunków.

14. Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych warunków użytkowania (nawet jeśli JOMA zdecyduje się nie wykonywać prawa lub działań w określonych sytuacjach ) JOMA może korzystać ze wszystkich praw i działań, które jej dotyczą.

15. Nieletni

JOMA nie sprzedaje produktów nieletnim. Produkty dla dzieci oferowane przez JOMA muszą być kupowane przez osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usług wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.

16. Dane JOMA

joma-sport.com to nazwa handlowa używana przez JOMA. , właścicielem sieci jest JOMA, która jest również odpowiedzialna za jej wykorzystanie.

Joma Sport SA: ul. Ramón y Cajal 134, 45512, Portillo de Toledo (Toledo) Hiszpania

17. Procedura i zawiadomienie o naruszeniu praw

Jeśli Użytkownik uważa, że którekolwiek z jego praw zostało naruszone, JOMA zaprasza go do przesłania na adres biura obsługi klienta wszystkich swoich uwag i skarg.

Ważna uwaga: podanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub niepoprawnych informacji w zawiadomieniach i komunikatach skierowanych do JOMA może skutkować zarówno odpowiedzialnością cywilną, jak i karną. Jeśli Użytkownik ma co do tego wątpliwości, JOMA zaleca skonsultowanie się z doradcą prawnym.

'