Informacja o dostępności

Zarezerwuj swój produkt, aby uniknąć jego wyczerpania. W ciągu kilku najbliższych dni skontaktujemy się z Tobą.

-

Prośba otrzymana poprawnie.
ALL FOR SPORT

Polityka prywatności

'

Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2018 r.


Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana z uwzględnieniem przepisów Ustawy organicznej o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływem tych danych, zwanym dalej RODO.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie właścicieli danych osobowych, w odniesieniu do których gromadzone są informacje, o szczególnych aspektach związanych z przetwarzaniem danych, między innymi o celach zabiegów, dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących praw, okresy przechowywania informacji oraz środki bezpieczeństwa.

Odpowiedzialny za przetwarzanie

W zakresie ochrony danych JOMA SPORT SA. należy uznać za Odpowiedzialną za przetwarzanie danych, w stosunku do tych związanych z plikiami / zabiegami zebranymi za pośrednictwem tej strony internetowej lub za pomocą innych środków, takich jak telefon, e-mail, osobiście, w formie papierowej za pośrednictwem formularzy, dokumentów prawnych itp.

Dane identyfikacyjne właściciela tej strony internetowej podano poniżej: Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie: JOMA SPORT S.A.

Adres pocztowy: C / Ramón y Cajal, 134 45512 Portillo de Toledo (Toledo)

Adres e-mail: j.luis.gomez@joma-sport.com

< p> Przetwarzanie danych

Żądane dane osobowe, w stosownych przypadkach, będą składać się tylko z tych danych, które są absolutnie niezbędne do zidentyfikowania i udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony przez użytkowanika, zwanym zainteresowanym. Wspomniane informacje będą traktowane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty w stosunku do zainteresowanej strony. Z drugiej strony dane osobowe będą gromadzone w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane zebrane od każdej zainteresowanej strony będą przechowywane, odpowiednie i nienadmierne w stosunku do odpowiednich celów w każdym przypadku, i będą aktualizowane w razie potrzeby.

Możesz również uzyskać dostęp do swoich danych, aby je zmodyfikować lub usunąć w sekcji „MÓJ PROFIL” lub e-mailem info @ joma-sport .com lub pod numerem telefonu 925 776 006.


Właściciel danych zostanie poinformowany przed gromadzeniem jego danych o ogólnych punktach uregulowanych w niniejszej polityce, aby mógł wyrazić wyraźną, precyzyjną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgodnie z następującymi aspektami.

Cele działań.

Wyraźne cele, dla których przeprowadza się każde z zabiegów, są zawarte w klauzulach informacyjnych zawartych w każdym z ze sposobów gromadzenia danych (formularze internetowe, formularze papierowe, zwroty lub plakaty i notatki informacyjne).

Dane osobowe zainteresowanej strony będą jednak przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia skutecznej odpowiedzi i odpowiedzi na żądania użytkownika, określone wraz z opcją, usługą, formularzem lub systemem gromadzenia danych, z których korzysta posiadacz.

Legitymacja

Zasadniczo przed przetwarzaniem danych osobowych JOMA SPORT S.A. uzyskuje wyraźną i jednoznaczną zgodę od jej posiadacza poprzez włączenie klauzul świadomej zgody do różnych systemów gromadzenia informacji.

Jeżeli jednak zgoda zainteresowanej strony nie jest wymagana, uzasadnia podstawę przetwarzania, na którym opiera się JOMA SPORT S.A. Istnienie określonego prawa lub reguły zezwala lub wymaga przetwarzania danych zainteresowanej strony.

Odbiorcy

Z reguły JOMA SPORT S.A. nie przekazuje danych stronom trzecim, z wyjątkiem tych wymaganych przez prawo, jednak w razie potrzeby wspomniane przekazywanie lub wgląd danych są przekazywane zainteresowanej stronie za pośrednictwem klauzul o świadomej zgodzie zawartych w różnych sposobach gromadzenia danych osobowych.

Pochodzenie

Zasadniczo dane osobowe są zawsze gromadzone bezpośrednio od zainteresowanej strony, jednak w niektórych wyjątkach dane mogą być gromadzone za pośrednictwem stron trzecich, podmiotów lub usług innych niż zainteresowana strona. W tym sensie ta skrajność zostanie przekazana zainteresowanej stronie za pomocą klauzul o świadomej zgodzie zawartych w różnych sposobach gromadzenia informacji oraz w rozsądnym terminie, po uzyskaniu danych, a najpóźniej w ciągu miesiąca.

Okresy ochrony

Informacje zebrane od zainteresowanej strony będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, aby po osiągnięciu celu dane zostały anulowane. Wspomniane anulowanie spowoduje zablokowanie danych dostępnych tylko dla AAPP, sędziów i sądów, w celu wypełnienia ewentualnych obowiązków wynikających z przetwarzania, a w okresie ich przedawnienia, po upływie wspomnianego terminu informacja zostanie zniszczona .

W celach informacyjnych obowiązują terminy prawne przechowywania informacji w różnych sprawach:

< td width = ''215'' valign = ''top''>

Dokumentacja księgowa i podatkowa do celów komercyjnych

DOKUMENT

DEADLINE

REF. LEGALNE

Dokumentacja o charakterze pracowniczym lub związana z zabezpieczeniem społecznym

4 lata

Artykuł 21 Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 5/2000 z 4 sierpnia zatwierdzającego tekst jednolity ustawy o naruszeniach i sankcjach w systemie społecznym

6 lat

Art. 30 Kodeksu Handlowego

Dokumentacja księgowa i podatek dla celów podatkowych

4 lata

Artykuły 66–70 Ogólnego Prawa Podatkowego

Budowanie kontroli dostępu

1 miesiąc

Instrukcja AEPD 1/1996

Nadzór wideo

1 miesiąc

Instrukcja AEPD 1/1996

Prawo organiczne 4/1997

Dane nawigacyjne. < / strong>

W odniesieniu do danych nawigacyjnych, które mogą być przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, w przypadku, gdy dane są gromadzone zgodnie z przepisami, zalecamy zapoznanie się z Polityką plików cookies opublikowaną na naszej stronie sklepu.

Prawa zainteresowanych stron.

Przepisy dotyczące ochrony danych przyznają szereg praw zainteresowanym stronom lub właścicielom danych, użytkownikom strony internetowej lub użytkownikom profili społecznościowych JOMA SPORT SA

Prawa te przyznane zainteresowanym są następujące:

- Prawo dostępu: prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzane są ich dane, cel przetwarzania, które jest przeprowadzane, kategorie danych, odbiorców lub kategorie odbiorców, okres przechowywania i pochodzenie tych danych.

- Prawo do sprostowania: prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

- Prawo do usunięcia: prawo do usunięcia danych w następujących przypadkach: Gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub gdy ich posiadacz wycofa zgodę

Gdy zainteresowana strona sprzeciwia się przetwarzaniu

Kiedy dane muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym

Gdy dane zostały uzyskane na podstawie usługi społeczeństwa informacyjnego na podstawie przepisów art. 8 paragrafu 1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

- Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec określonego traktowania na podstawie zgody zainteresowanej strony.


- Prawo do ograniczenia: prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy wystąpi jedno z następujących założeń:

Gdy zainteresowana strona kwestionuje dokładność danych osobowych, w okresie, który pozwala firmie zweryfikować ich dokładność.

Gdy przetwarzanie jest nielegalne, a zainteresowana strona sprzeciwia się usunięciu danych.

Gdy firma nie potrzebuje już danych do celów, dla których zostały zgromadzone, ale zainteresowana strona potrzebuje ich do sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

Gdy zainteresowana strona sprzeciwiła się przetwarzaniu, sprawdzając jednocześnie, czy uzasadnione motywy firmy przeważają nad motywami zainteresowanej strony.

Zainteresowani mogą skorzystać ze wskazanych praw, pisząc do JOMA SPORT S.A., na piśmie wysłanym na następujący adres: j.luis.gomez@joma-sport.com, wskazując w temacie prawo, z którego chce skorzystać.

W tym sensie JOMA SPORT S.A. odpowie na zapytanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę terminy określone w przepisach o ochronie danych.

Z drugiej strony należy pamiętać, że zainteresowana strona lub właściciel danych może w dowolnym momencie złożyć wniosek do właściwego organu kontrolnego.

Bezpieczeństwo

Środki bezpieczeństwa przyjęte przez JOMA SPORT S.A. są wymagane zgodnie z przepisami art. 32 RODO. W tym sensie JOMA SPORT SA, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty stosowania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko zmiennego prawdopodobieństwa i dotkliwości praw wolności osób fizycznych ustanowiła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do istniejącego ryzyka.

W każdym razie JOMA SPORT S.A. ma wystarczającą liczbę mechanizmów, aby:

a) Zapewnić stałą poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

b) Szybko przywróć dostępność i dostęp do danych osobowych w przypadku

incydentu fizycznego lub technicznego.

c) Regularnie weryfikować i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania

d) Pseudonimizować i szyfrować dane osobowe, jeśli dotyczy.

'