Informacja o dostępności

Zarezerwuj swój produkt, aby uniknąć jego wyczerpania. W ciągu kilku najbliższych dni skontaktujemy się z Tobą.

-

Prośba otrzymana poprawnie.
ALL FOR SPORT

Nota prawna

'

Ostatnia aktualizacja 14 lipca 2016 r.


Następująca strona internetowa, www.joma-sport.com, (zwana dalej „stroną”), jest własnością JOMA SPORT SA (zwaną dalej „JOMA”), wraz z CIF nr A45015872 i z siedzibą na Calle Ramón y Cajal 134, Portillo de Toledo (TOLEDO), zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Toledo, Folio 179 z tomu 362 Ogólne, arkusz TO-2.947, rejestracja nr 5, z numerem telefonu kontaktowego 925776006, i e-mailem kontaktowym centralita@joma-sport.com. Zainteresowana strona może w dowolnym momencie zapisać lub wydrukować niniejszą Informację Prawną.

Korzystanie z Internetu przypisuje Użytkownikowi warunki użytkownika i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszej Informacji Prawnej.

Cała zawartość sieci (teksty, zdjęcia, grafika, obrazy, technologia, oprogramowanie, linki, treści audiowizualne, projekty graficzne, kod źródłowy itp.), a także marki i inne charakterystyczne znaki , są własnością JOMA, Użytkownik nie nabywa żadnych praw do nich, ma on prawa wyłącznie do korzystania z Witryny.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, którego celem lub skutkiem jest uszkodzenie mienia, prawa lub interesów JOMA, jej klientów, dostawców lub stron trzecich jest zabronione. Zabronione jest także korzystanie z sieci, która zmienia, uszkadza lub wyłącza sieci, serwery, sprzęt, produkty i programy komputerowe JOMA, jej klientów, dostawców lub stron trzecich.

Użytkownik musi powstrzymać się od: a) powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania osobom trzecim, publicznego udostępniania, przekształcania lub modyfikowania treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub wyraźnie upoważnionych przez JOMA lub posiadacza tych praw b ) powielać lub kopiować oprogramowanie lub bazy danych istniejące w sklepie do użytku prywatnego, a także przekazywać je publicznie lub udostępniać osobom trzecim, gdy to implikuje ich powielanie c) wyodrębnić lub ponownie wykorzystać całość lub znaczną część treści sklepu. W każdym przypadku wykorzystanie lub powielanie treści lub baz danych, które są wyraźnie autoryzowane przez JOMA, jest wykluczone z powyższego.

Użytkownik, który chce wprowadzić linki w Internecie, musi spełniać następujące warunki: a) Nie można tworzyć ramek jakiegokolwiek rodzaju, które otaczają sklep lub umożliwiają oglądanie go pod różnymi adresami internetowymi lub w połączeniu z treściami innymi niż Internet, w sposób, który powoduje lub może powodować błąd lub zamieszanie wśród Użytkowników na temat pochodzenia usługi lub jej zawartości, w tym akt nieuczciwego porównania lub naśladowania, służy wykorzystaniu reputacji, marki i prestiżu JOMA lub jej klientów lub jest dokonywany w jakikolwiek inny sposób, który jest zabroniony przez prawo b) ze strony, na której znajduje się link, nie można składać fałszywych lub niedokładnych oświadczeń dotyczących JOMA, jakości usług i produktów ani dostawców, pracowników lub klientów c) Użytkownik rozpowszechniający link nie może używać marki JOMA oraz innych znaków szczególnych w żaden sposób, a w szczególności wewnątrz Wirtyny oprócz przypadków autoryzowanych przez prawo lub jasnych zezwoleń ze strony JOMA d) strona, która zawiera link, powinna być zgodna z prawem i nie może dysponować lub być połączona z treściami niedozwolonymi, szkodliwymi, sprzecznymi z moralnością i dobrymi zwyczajami oraz z treściami, które powodują lub mogą powodować fałszywe idee, że JOMA wspiera lub popiera te idee, manifesty lub postępowania nadawcy, lub które są niezgodne w związku z aktywnością prowadzoną przez JOMA i jej klientów, mając na uwadze treści oraz tematykę ogólną witryny, na której zamieszczony jest link.

Witryna może zawierać mechanizmy techniczne linku umożliwiające Użytkownikowi przejście do innych stron internetowych (linków). JOMA nie ma wglądu w treści i usługi znajdujące się pod tymi linkami i ze względu na to nie jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone z powodu braku jakości, braku aktualizacji, niedostępności, błędu, bezużyteczności lub niezgodności z prawem oraz nie odpowiada za treści i usługi dostarczone przez nie. Jeśli jakikolwiek Użytkownik ma wiedzę na temat treści lub usług znajdujących się pod tymi linkami, których zawartość lub usługi są niedozwolone, szkodliwe, oczerniające, zawierające akty przemocy lub będące w sprzeczności z moralnością, JOMA uprzejmie prosi Użytkownika o przesłanie tej informacji na adres poczty elektronicznej, który został udostępniony przez JOMA: centralita@joma-sport.com

Obecna Informacja Prawna jest całkowicie regulowana przez ustawodawstwo hiszpańskie. Użytkownik zobowiązuje się do używania strony w sposób właściwy i zgodny z prawem, mając na uwadze obecną Informację Prawną, a także inne warunki, regulaminy oraz instrukcje, które w stosownym przypadku, mogą mieć zastosowanie.'